Page 13

Jagt&Jæger 0116

BIOLOGI fiskerne naturligvis reagerer på mange skader i et givet område ved at flytte fiskeområde, hvorved betydningen af sælerne "sløres". Den ekstra udgift og det merarbejde som fiskerne påføres herved er imidlertid vanskelig at dokumentere. Videoovervågningen har nok genereret mere systematiske data om de direkte skader, men metoden er kostbar og ikke særligt populær hos fiskerne. Ud over de metodiske og menneskelige problemer forbundet med dokumentationsmetoden gør sælskadernes sæsonafhængige omfang, store variation fra år til år, og det forhold at fiskerne som nævnt flytter fiskeplads pga. sælskader, det vanskeligt at fremskaffe en så god og præcis dokumentation for skader, at den kan danne grundlag for en eventuel kompensation. Totalt set er de direkte økonomiske konsekvenser måske ikke så store som debatten kunne tyde på, men det er klart, at fiskere der udsættes for enkeltstående "provokatoriske" angreb fra sæler (enkelte tilfælde af ødelagte store laks og pighvarre, ekstraordinært mange skadede fisk i perioder), bliver særligt negative overfor sælerne - også i højere grad end det tab, der over året måske kun udgør en ganske lille del af deres totalfangst, kan berettige. Når dette er sagt, er der imidlertid ingen tvivl om at sælskader i visse farvandsområder har et så alvorligt omfang, at de har væsentlige økonomiske konsekvenser for det kystnære fiskeri. Set i lyset af de i nærværende projekt indhøstede erfaringer er det ikke realistisk at fremskaffe dokumentation for skadernes økonomiske betydning i farvandsområder eller for grupper af fiskere. Konklusionen er således, at individuel dokumentation må fremskaffes fra de ramte fiskere, som grundlag for en eventuel kompensation. En eventuel kompensation vil således være baseret på den enkelte fiskers vilje og behov for at dokumentere sine skader – der er næppe tvivl om at fiskerne vil gøre en større indsats, hvis de ved, at de kan få et økonomisk udbytte heraf. Tekst: DTU Februar / Marts 13


Jagt&Jæger 0116
To see the actual publication please follow the link above