Page 110

Faelles_velfaerd

Oprettelsen af én indgang for erhvervslivet er en lettelse og en hjælp for virksomhederne. Derfor vil regeringen i samarbejde med kommunerne arbejde for, at kommunerne systematisk etablerer én indgang for virksomhederne. Det vil endvidere fremover være et fokusområde for regeringen, hvordan kommunerne i den kommunale erhvervsfremmeindsats kan sikre bedre modtagelse af udenlandske virksomheder og derved tiltrække flere investeringer. Med Aftale om en vækstpakke 2014 sikrer regeringen en særlig indsats for at opnå en hurtigere og mere smidig behandling af virksomhedssager. Målsætningen er, at reducere sagsbehandlingstiderne med i gennemsnit en tredjedel på tværs af en række områder og forenkle den erhvervsrettede sagsbehandling, jf. boks 5.4. De mange tiltag for at styrke bedre og hurtigere sagsbehandling er et udtryk for regeringens ønske om, at den offentlige sektor i fremtiden i højere grad skal udvikle en servicekultur over for virksomhederne. Boks 5.4 Hurtigere sagsbehandling i stat og kommuner til gavn for virksomhederne Med virkning fra 2016 skal sagsbehandlingstiden reduceres med i gennemsnit en tredjedel på en række områder, der vurderes at have væsentlig betydning for virksomhederne. Det gælder bl.a. for følgende områder: Byggetilladelser Miljøgodkendelser Husdyrgodkendelser Plansager – udarbejdelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg Registrering af fødevarevirksomheder Etablering af selskaber Patentansøgninger Regeringen vil derudover reducere sagsbehandlingstiden på en række andre områder, herunder klager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet og autorisationsansøgninger til el, VVS og kloak. Med en erhvervsrettet offentlig service, som sikrer klarhed om sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder, bliver det nemmere for virksomhederne at planlægge deres investeringsbeslutninger. Samtidig kan en hurtigere sagsbehandling på et højt fagligt niveau bidrage til, at virksomhedernes planlagte investeringer bliver igangsat hurtigere. Reduktionen i sagsbehandlingstiden skal opnås både ved at opstille mål for myndighedernes sagsbehandling og ved at gennemføre en række regelforenklinger, der sikrer større fleksibilitet og transparens og reducerer de administrative omkostninger for både virksomheder og myndigheder, jf. boks 5.5. 108 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above