Page 111

Faelles_velfaerd

109 Boks 5.5 Enklere og mere gennemsigtig sagsbehandling sparer virksomhederne tid og penge Den erhvervsrettede sagsbehandling skal gøres mere transparent og enkel ved at: De erhvervsrettede sagsbehandlingstider offentliggøres med henblik på at skabe synlighed og give virksomhederne mulighed for at planlægge deres investeringer bedre. Forenkle og harmonisere gebyrerne på byggeområdet, så der er en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner baseret på myndighedernes timeforbrug på sagsbehandlingen. Indføre flere anmeldeordninger for miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser. Eksempelvis ved at flytte ca. 80 pct. af sagerne for miljøgodkendelser over på en anmeldeordning. Udvikle en platform til digital understøttelse af en ny anmelderordning. Professionalisering og effektivisering af den tekniske byggesagsbehandling. Virksomheder er underlagt en række krav til drift og indberetninger til den offentlige sektor. Reglerne er typisk fastlagt af hensyn til bl.a. forbrugersikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Der er ikke desto mindre altid god grund til at overveje, om reglernes formål står mål med de administrative byrder, reglerne påfører virksomhederne. Både virksomheder og myndigheder bruger tid på at overholde og administrere reglerne. Det er derfor nyttigt, at det løbende overvejes, om regler fortsat er nødvendige eller kan forenkles, fx ved hjælp af digitale midler. Regeringen nedsatte i 2012 Virksomhedsforum for enklere regler til netop dette formål, jf. boks 5.6. Med Aftale om en vækstpakke 2014 gives et stærkere mandat til Virksomhedsforum. Boks 5.6 Virksomhedsforum for enklere regler arbejder for bedre regulering i tæt samarbejde med erhvervslivet Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor virksomheder oplever væsentlige byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forummet er sammensat af personer fra erhvervsorganisationer, virksomheder, eksperter samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og fremkommer med forslag til forenklinger, som er omfattet af et ”følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til at følge de forslag, der fremsættes, eller forklare, hvorfor forslaget ikke gennemføres. Regeringen har indtil videre besluttet at gennemføre 316 forenklinger helt eller delvist på områder, som Virksomhedsforum har peget på som særligt byrdefulde. Aktuelt har Virksomhedsforum afsendt i alt 460 forenklingsforslag. Regeringen har svaret på 386 af forslagene og gennemfører således 82 pct. af de besvarede forslag helt eller delvist. Med Aftale om en vækstpakke 2014 er mandatet for Virksomhedsforum for enklere regler udvidet, så forummet ud over at kunne stille forslag om reduktion af administrative byrder også kan stille forslag om reduktion af erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet (med undtagelse af skatte- og afgiftsområdet).


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above