Et fælles ansvar

Faelles_velfaerd

Der er på nuværende tidspunkt identificeret initiativer, som kan frigøre knap 4½ mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020, jf. boks 0.2 og bilaget. Boks 0.2 Opgørelse af målsætningen om at frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020 gennem moderniseringsinitiativer Regeringen har med Vækstplan DK fra 2013, som et af tre reformspor, formuleret en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. i 2020. Der er i Vækstplan DK formuleret otte overordnede indsatsområder, som skal bidrage til at opnå målsætningen. Der er siden 2012 gennem moderniseringstiltag sikret omprioritering inden for den offentlige sektor af knap 4½ mia. kr. frem mod 2020, primært på de årlige finanslove og i økonomiaftalerne med kommuner og regioner. Der gennemføres herudover en række gode og konkrete omprioriteringer og produktivitetsforbedringer i kommuner, regioner og statslige institutioner, der ikke indregnes som en del af realiseringen af moderniseringsmålsætningen, men som bidrager positivt til udviklingen af den offentlige sektor. Det er udtryk for, at opretholdelsen af en offentlig service af høj kvalitet forudsætter løbende udvikling og omprioriteringer. En uddybning af opgørelse og konkrete omprioriteringer kan findes i bilaget. Et fælles ansvar I Danmark er der en god og lang tradition for en meget decentralt opbygget offentlig sektor, hvor kommuner og regioner har ansvaret for løsning og prioritering af en lang række vigtige opgaver. De 98 kommuner tegner sig for godt halvdelen af den offentlige økonomi, mens staten og de fem regioner står for henholdsvis 30 og 20 pct. Baggrunden for denne opbygning er bl.a. et ønske om at sikre, at lokale løsninger passer til lokale forhold og præferencer. En velfungerende og borgernær offentlig service er afhængig af politikere, myndigheder og institutioner, som kender lokalsamfundet, ligesom den forudsætter, at borgerne har reel mulighed for at blive hørt og dermed kunne påvirke de nære forhold med betydning for deres hverdag. Den offentlige sektors decentrale organisering er med til at sikre lokalt tilpassede løsninger, men det er samtidig vigtigt, at forskellene i behandlingen af borgerne ikke bliver uhensigtsmæssigt store. I en decentral offentlig sektor kan det være en udfordring at sikre samarbejde og koordination på tværs af kommune- og regionsgrænser samt mellem stat, kommuner og regioner. Det er vigtigt, at udfordringerne løses, så den decentrale organisering ikke udgør en barriere for sammenhængende service, et højt og forholdsvis ensartet kvalitetsniveau og effektiv økonomisk drift. Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner fokus på at udvikle nye og effektive samarbejdsformer 16 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above