Hvorfor skal den offentlige sektor videreudvikles?

Faelles_velfaerd

17 og løsningsmodeller, der går på tværs af kommune- og regionsgrænser eller på tværs af de tre myndighedsniveauer. Der findes allerede mange gode eksempler på, hvordan tværgående samarbejde kan skabe anvendelige og innovative løsninger. Offentlige myndigheder har en fælles forpligtelse til at arbejde endnu tættere sammen om løsningen af offentlige opgaver, så den offentlige sektor ikke optræder som adskilte søjler. For at fremme moderniseringen af den offentlige sektor og styrke samarbejdet på tværs af sektorer og faggrænser har regeringen sammen med flere af parterne på det offentlige arbejdsmarked, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, aftalt syv principper om samarbejde for modernisering, jf. boks 0.3. Principperne skal sætte en retning for moderniseringen og udgøre en fælles ramme, der kan rumme de mange forskellige initiativer, som sættes i værk i staten, kommunerne og regionerne. Boks 0.3 Syv principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer 1 2 3 4 5 6 7 Hvorfor skal den offentlige sektor videreudvikles? Regeringens arbejde med at forny og forbedre den offentlige sektor for at sikre den fælles velfærd bygger på en række tidligere moderniseringsindsatser. Siden 1980’erne har skiftende regeringer fremlagt moderniseringsprogrammer, ligesom man i kommuner og regioner – og tidligere i amterne – løbende har arbejdet for forbedringer og udvikling.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above