1 Klare mål og fokus på resultater

Faelles_velfaerd

21 De fem pejlemærker er retningsgivere for den løbende videreudvikling af den offentlige sektor og understøtter regeringens overordnede mål om bedre fælles velfærd og flere jobs i en tid præget af nye muligheder og udfordringer. Pejlemærkerne forbinder dermed regeringens mål og værdier med regeringens førte politik. Pejlemærkerne udstikker en retning for videreudviklingen af den offentlige sektor, men der er ikke tale om færdige opskrifter, som kan eller skal implementeres ensartet på tværs af den offentlige sektor. Det vil være op til en lang række forskellige aktører – lige fra kommunaldirektøren til institutionslederen og til den enkelte lærer eller social- og sundhedsassistent – at drive forandringer og forbedringer frem. Pejlemærkerne er regeringens bud på, hvordan den offentlige sektor kan udvikles og forbedres og derved bidrage til at skabe bedre velfærd og understøtte vækst og jobskabelse. Klare mål og fokus på resultater Regeringen ønsker en bedre styring af den offentlige sektor gennem færre, men mere relevante mål og systematisk opfølgning på resultater. Der skal i højere grad være klarhed om målene for den offentlige service og samtidig et stærkere fokus på, om målene bliver virkeliggjort i praksis til gavn for borgere og virksomheder. Styringen i den offentlige sektor har gennem en årrække bevæget sig i retning af større fokus på mål og resultater, og regeringen ønsker at fortsætte og accelerere dette retningsskifte. Styringen i den offentlige sektor skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås og i mindre grad på, hvordan de nås. Større klarhed om målene og en stærkere opfølgning vil samtidig gøre det muligt at reducere antallet af regler og proceskrav. Det vil give større lokal frihed til og også større lokalt ansvar for at vælge de bedste løsninger ud fra den tilgængelige viden. Denne nye tilgang kommer bl.a. til udtryk i de store sektorreformer, regeringen har stået i spidsen for, herunder på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområdet. Samtidig skal den offentlige sektor blive bedre til at skabe, bruge og dele viden om, hvad der virker og ikke virker, og til at anvende løsninger, som er effektive. Det kræver bl.a., at der følges op på, at de ønskede resultater nås. Opfølgningen på resultaterne skal ske så enkelt og ubureaukratisk som muligt, og den løbende dokumentation bør kunne anvendes bredt. Politikere skal kunne bruge den indsamlede viden, så de bedre kan vurdere, om de politiske beslutninger bliver realiseret. Borgere skal kunne bruge den nye viden til at få indsigt i resultater og anvendte midler i den offentlige sektor. Og ledere og medarbejdere skal kunne anvende resultaterne til bedre styring, læring og refleksion på de enkelte offentlige institutioner. Endelig indebærer tilgangen, at der i højere grad skal være fokus på effektiv implementering af politiske beslutninger.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above