2 Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser - 3 Bedre organisering af offentlige opgaver

Faelles_velfaerd

Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Motiverede og engagerede ledere og medarbejdere er en forudsætning for en velfungerende offentlig sektor. For at den offentlige sektor fortsat kan levere den bedst mulige velfærd og udvikle sig til gavn for borgerne, er det afgørende at skabe gode betingelser for, at de offentligt ansatte kan bruge deres viden og faglighed, så de gør mest gavn for fællesskabet. I en moderne offentlig sektor skal der i en tæt og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere arbejdes med at udvikle organisationer, hvor der er åbenhed om prioriteringer, klare mål for opgaveløsningen, opfølgning på resultater samt rum til, at ledere og medarbejdere kan anvende deres faglige viden bedst muligt til gavn for borgerne. Et større resultatfokus og en øget lokal frihed i opgaveløsningen vil ofte indebære en udvidelse af det lokale ledelsesrum på offentlige arbejdspladser. Det stiller større krav til den enkelte leder, som skal sætte en strategisk retning og omsætte målene for opgavevaretagelsen til arbejdspladsens hverdag. Det betyder, at der i tilrettelæggelsen af arbejdet i højere grad systematisk skal ske en sammentænkning af organisationens strategiske retning, anvendelsen af personaleressourcer, personalesammensætningen, organisationsudvikling og anvendelse af relevant ledelsesinformation. Den offentlige sektor skal blive endnu bedre til at fremme tillid og effektivitet som to elementer, der gensidigt understøtter hinanden på arbejdspladsen. Bedre organisering af offentlige opgaver Den offentlige sektor er overordnet set effektivt organiseret, og regeringen ønsker ikke at ændre grundlæggende på denne organisering. Der er imidlertid god grund til at se på, om opgaveløsningen på konkrete områder kan organiseres mere hensigtsmæssigt og effektivt. I den private sektor er det i høj grad markedet, der gennem konkurrence giver virksomheder en stadig tilskyndelse til at effektivisere, innovere og tilpasse sig kundernes præferencer. Her drives en hensigtsmæssig organisering af opgavevaretagelsen i høj grad af markedspresset. Et tilsvarende udviklingspres findes ikke i den offentlige sektor. Samtidig varetager den offentlige sektor meget anderledes opgaver end private virksomheder. Den offentlige sektor skal ikke skabe profit, men løse samfundsmæssige opgaver og dermed skabe værdi for fællesskabet. Den offentlige sektors vigtige opgaver, store ansvar og fraværet af et markedspres gør det nødvendigt i højere grad løbende at overveje, hvordan organiseringen af den offentlige opgaveløsning kan sikre mest mulig velfærd for pengene. Det kan fx ske gennem øget anvendelse af fælles løsninger i den offentlige sektor eller bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører. 22 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above