Page 32

Faelles_velfaerd

Boks 1.1 Klare mål for folkeskolen – bedre resultater for eleverne Folkeskolereformen har til formål at gøre folkeskolen endnu bedre og eleverne endnu dygtigere. I kommunerne og lokalt på de enkelte skoler har der siden skolestart i sommeren 2014 pågået et stort arbejde for at gøre reformen til virkelighed. Det centrale udgangspunkt for arbejdet er tre klare politiske mål for folkeskolens udvikling, som der løbende følges op på: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Med målene er der sat en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for udviklingen af uddannelsen i folkeskolen. Opfølgningen på, om de nationale mål skridt for skridt bliver til virkelighed, sker igennem måltal fra de nationale test i dansk og matematik samt ved årlige målinger af trivslen på skolerne. Det er målsætningen, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, at andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik skal reduceres år for år, samt at elevernes trivsel skal øges. Målene i folkeskolereformen suppleres af et it-baseret informationssystem, som skal gøre det muligt at se relevant ledelsesinformation om fx afgangskarakterer, trivsel, elevfravær, overgange til ungdomsuddannelse mv. Dette understøtter, at det løbende arbejde med kvalitetsudvikling kan tage udgangspunkt i systematisk evaluering og resultatopfølgning – både på kommunalt niveau og lokalt på skolerne. En vigtig del af at øge fokus på mål og resultater i folkeskolen er forenklingen og forandringen af de nationale Fælles Mål. De Fælles Mål er et redskab til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af den daglige undervisning. Redskabet er som led i udmøntningen af folkeskolereformen grundlæggende forenklet og samtidig omlagt fra at være mål for undervisningens indhold til i stedet at udgøre mål for elevernes faktiske læring. 30 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for profes-sionel viden og praksis Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above