Page 33

Faelles_velfaerd

31 På uddannelsesområdet har regeringen også indgået aftale om en reform af erhvervsuddannelserne, som træder i kraft fra august 2015. Reformen afspejler ligeledes regeringens pejlemærke om at sikre, at den offentlige sektor i højere grad styres efter tydelige mål og fokus på effekterne for borgerne og samfundet som helhed. Med aftalen om reformen er der opstillet fire klare mål, som vil blive fulgt løbende, nemlig at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, at erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, samt at tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Regeringen arbejder også med at sætte mål og retning på andre vigtige områder i den offentlige sektor. Med de sociale 2020-mål er der på socialområdet opstillet klare sigtelinjer for regeringens politik. Konkret arbejdes der med ni mål for de mest udsatte grupper, som skal nås inden 2020, jf. boks 1.2. Boks 1.2 De sociale 2020-mål – bedre vilkår for socialt udsatte Målene på det sociale område frem mod 2020: Mindst 50 pct. af de udsatte børn og unge har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres. Andelen af udsatte unge mellem 15 og 17 år, som begår kriminalitet og får en strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 pct. Det svarer til en andel på højst 9 pct. Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 pct. Dette svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre 4 pct. Antallet af hjemløse skal reduceres med mindst 25 pct. Det svarer til et niveau på højst 4.000 personer. Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 pct. Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 pct. Dette svarer til en andel på højst 25 pct. Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct. Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 pct. Målene skal sikre et fælles fokus for indsatsen på tværs af den offentlige sektor, blandt borgere og offentligt ansatte. Arbejdet med at nå målene skal også understøtte, at der i højere grad anvendes virksomme metoder. Regeringen arbejder herudover bl.a. med mål om en reduktion af anvendelsen af tvang i psykiatrien med 50 pct. frem mod 2020. Opfølgningen herpå foretages i regi af taskforce for nedbringelse af tvang i psykiatrien på sundhedsområdet.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above