Page 35

Faelles_velfaerd

33 Boks 1.4 Flere indvandrere i job og uddannelse i 2020 Målene med regeringens integrationsudspil er: Flere i job: 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden 2020. Flere unge i uddannelse: I 2020 skal forskellen i andelen af unge med en dansk baggrund og andelen af unge indvandrere og efterkommere, der gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, være mindre end i dag. Bedre danskkundskaber: I 2020 skal andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består danskprøven inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse, være på mindst 75 pct. Det er regeringens mål, at udlændinge i Danmark skal i arbejde og blive en del af fællesskabet. Det kræver forpligtende og fælles mål, som understøtter den enkeltes udvikling, giver kommunerne den rigtige tilskyndelse og sikrer en fortsat national opmærksomhed på udfordringerne. I tillæg til de klare politiske mål, der er fastsat på en række sektorområder, ønsker regeringen mere generelt at inspirere til bedre mål- og resultatstyring i den offentlige sektor. Det arbejde kræver hensigtsmæssige værktøjer, og det kræver, at offentlige institutioner lærer af egne og andres erfaringer. For at understøtte udviklingen af bedre styring er der udarbejdet en ny model for mål- og resultatstyring i staten, som bl.a. sætter fokus på, hvordan færre og mere relevante mål kan styrke varetagelsen af kerneopgaverne, jf. boks 1.5. Boks 1.5 Ny inspiration til mål- og resultatstyring Fokus på mål og resultater kræver hensigtsmæssige værktøjer. Regeringen ønsker at give inspiration til en fornyet tilgang til, hvordan der i den offentlige sektor kan arbejdes med målstyring og systematisk resultatopfølgning i praksis. Finansministeriet har derfor udformet en model med inspiration til fornyet strategisk styring i staten. Modellen indeholder forslag til, hvordan ministeriernes departementer og de underliggende styrelser kan opstille klare og strategiske mål, som sikrer dialog, fremdrift og konkrete effekter i relation til de politiske målsætninger for styrelsens kerneopgaver. Den nye model skal understøtte en mere enkel og effektiv statslig styring med fokus på fastsættelse af en flerårig strategisk retning, få og ambitiøse mål for de prioriterede kerneopgaver samt toplederorienteret resultatopfølgning. I modellen understreges samtidig vigtigheden af, at fastsættelse af og opfølgning på mål sker med omtanke. Det indebærer bl.a., at der skal tages højde for den konkrete opgaves karakter, når målsætninger og resultatvurderinger bliver udarbejdet, og at opfølgningen på målopfyldelsen bruges som et aktivt værktøj til at opnå forbedringer.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above