Øget lokal frihed med ansvar for resultaterne

Faelles_velfaerd

37 Boks 1.8 God økonomistyring skal give gennemsigtighed og et bedre prioriteringsgrundlag Regeringen arbejder sammen med kommuner og regioner aktivt på at forbedre økonomistyringen i hele den offentlige sektor. Baggrunden er, at god økonomistyring er med til at skabe en bedre viden om, hvad pengene i den offentlige sektor bruges på, og hvad en given indsats koster. Øget indsigt i anvendelsen af de offentlige ressourcer kan sikre, at politikere og ledere på alle niveauer har et mere solidt grundlag for at foretage prioriteringer for den offentlige sektors arbejde. Gennemsigtighed om økonomi og aktiviteter kan medvirke til, at beslutninger i højere grad kan baseres på viden om, hvad der virker samt viden om, hvordan gode velfærdsydelser kan opnås mest effektivt. Benchmarking er et andet væsentligt værktøj til udbredelse af viden i den offentlige sektor. Regeringen ser positivt på brugen af systematisk benchmarking som et redskab til at styrke beslutningsgrundlaget i både stat, regioner og kommuner. Hensigten er, at benchmarking i højere grad kan integreres i styring og prioritering af opgaver og aktiviteter og derigennem bl.a. medvirke til at understøtte læring og kvalitet i opgavevaretagelsen samt forbedre muligheden for effektiv drift. Et konkret eksempel på anvendelse af benchmarking er en analyse af den kommunale ejendomsadministration, som regeringen i samarbejde med KL har igangsat. Øget lokal frihed med ansvar for resultaterne For at kunne indfri de mål, der fastsættes både politisk og administrativt, er det væsentligt, at der er mulighed for lokalt at prioritere og tilrettelægge arbejdet samt vælge de mest hensigtsmæssige tilgange og metoder. Der skal derfor i højere grad gives rum til, at der lokalt kan træffes beslutning om, hvordan de fastlagte mål bedst nås til glæde for borgerne. Heri ligger en grundlæggende tillid til politikerne i kommuner og regioner og til offentligt ansatte ledere og medarbejdere. Tilliden bygger på, at det er de lokale niveauer i stat, kommuner og regioner, der har de bedste forudsætninger for at løse arbejdsopgaver og udfordringer i den konkrete situation. Tilliden bygger også på, at rum til fagligt ansvar og nytænkning hos medarbejderne forbedrer kvaliteten og frigør ressourcer til bedre service for borgerne. Samtidig følger der med tilliden en klar forventning om, at de lokale politikere, ledere og medarbejdere står til ansvar for resultaterne af indsatsen og for at opnå de fastsatte målsætninger.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above