Page 40

Faelles_velfaerd

Det lokale råderum fremmes gennem et løbende og ambitiøst arbejde med at reducere proceskrav. Skiftende regeringer har over de seneste årtier haft fokus på afbureaukratisering og regelforenkling i den offentlige sektor. Erfaringerne fra disse indsatser viser klart, at afbureaukratisering af den offentlige sektor er en kompleks øvelse, og at der fortsat udestår et vigtigt arbejde på dette område. Arbejdet med afbureaukratisering vil derfor skulle ske løbende på baggrund af en realistisk tilgang til opgaven. En realistisk tilgang indebærer for det første, at der skal der gøres op med forestillingen om, at der findes et meget stort antal meningsløse eller overflødige regler, som uden videre kan fjernes. Hovedparten af alle regler har en god begrundelse og berettigelse. De kan fx være udtryk for en afbalancering af modsatrettede politiske hensyn, udspringe af viden om hvilke metoder, der virker, eller udspringe af et ønske om at sikre en grundlæggende samfundsmæssig retssikkerhed og undgå fejl med større eller mindre konsekvenser for borgerne. Samtidig stammer procesregler fra mange forskellige steder. De kan være centralt fastsatte af politikere i Folketinget, regionsrådene eller kommunalbestyrelser, de kan være administrativt fastsat på forskellige myndighedsniveauer, og de kan være udtryk for lokal styring og ledelse på de enkelte offentlige institutioner. Afbureaukratisering i praksis indebærer således ofte en række afvejninger. Fx kan der på den ene side være et ønske om, at borgerne på tværs af landet ikke skal opleve meget forskellige indsatser. På den anden side kan de bedste løsninger ofte opnås gennem forskellige, lokalt tilpassede indsatser. I sådanne tilfælde kan kommuner, regioner og offentlige medarbejdere med fordel gives en stor grad af frihed til at vælge den mest hensigtsmæssige opgaveløsning. For det andet er procesregler oftest en integreret del af styringen af et område. Når procesregler fjernes eller forenkles, må styringen af hele området derfor som regel gentænkes. Og det er typisk en kompleks proces. Regelforenklingstiltag skal derfor tænkes aktivt ind i konkrete politiske initiativer og reformer, fordi der her ofte vil være anledning til og mulighed for at gøre styringen mere enkel og resultatfokuseret. Regeringen arbejder af samme grund målrettet med afbureaukratisering af den offentlige sektor i forbindelse med udarbejdelsen af større reformer, fx på undervisnings- og beskæftigelsesområdet, jf. boks 1.9. 38 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above