Fokus på implementering

Faelles_velfaerd

Fokus på implementering Få og klare mål har kun værdi i det omfang, de bliver gjort til virkelighed. Derfor er der brug for et styrket fokus på den faktiske udmøntning af større politiske reformer, således at de ønskede forandringer – fx dygtigere elever i folkeskolen eller flere i beskæftigelse – hjælpes effektivt på vej, og der følges op på, at reformerne tilvejebringer de forventede resultater. Større reformtiltag er ofte komplekse og kendetegnet ved at spænde over en lang række aktører og myndighedsniveauer. Derfor kræves en aktiv implementeringsindsats, der tænkes ind allerede i forberedelsen af de politiske reformer. Det er i den forbindelse væsentligt at klarlægge rollefordelingen mellem aktørerne i implementeringen, og understøtte at implementeringsindsatsen løbende holdes på sporet. Dette gøres bl.a. ved i implementeringsopfølgningen at give mulighed for en konstruktiv dialog om, hvordan reformerne skrider frem. Det styrkede fokus på implementering skal ses som en anerkendelse af, hvor vigtigt det er, at der skabes en god lokal forståelse af formålet med de konkrete politiske beslutninger, samt at den understøttende implementeringsindsats afspejler de lokale behov. Dermed skabes et bedre grundlag for lokal forankring af beslutningerne, hvilket er centralt for en vellykket implementering. Eksempelvis har regeringen iværksat særlige indsatser for at følge implementeringen af reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Indsatserne skal understøtte en tæt koordinering mellem de mange aktører i staten, kommunerne og på skolerne og bidrage til at sikre, at de to store reformer også munder ud i et kvalitetsløft for samfundet og den enkelte elev, jf. boks 1.11. Boks 1.11 Implementering i folkeskolerne Implementeringen af folkeskolereformen er godt i gang i kommunerne og på de enkelte skoler. Samtidig tager virkeliggørelsen af en reform tid, og der ligger stadig et stort arbejde forude for alle involverede. Den løbende implementeringsopfølgning og -dialog sker på en række forskellige måder. Bl.a. vejleder et korps af læringskonsulenter – med udgangspunkt i de lokale behov – lærere og ledere i håndtering af de forskellige dele af folkeskolereformen, fx anvendelsen af de nye Fælles Mål. Der er ligeledes igangsat et evaluerings- og følgeforskningsprogram for folkeskolereformen, som bl.a. skal skabe grundlag for, at aktører på alle niveauer løbende kan lære af erfaringer og resultater. Der indsamles også løbende data for udviklingen med henblik på at understøtte den tværgående dialog om implementering af reformen. Kilde: Undervisningsministeriet. 42 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above