Medarbejderne er den største ressource

Faelles_velfaerd

Boks 2.6 Eksempel på gode erfaringer med at forankre den strategiske retning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet med at skabe en klar strategisk retning og forankre denne i organisationen. Således deltog alle ledere og udvalgte medarbejdere i processen med at formulere en flerårig strategi for 2013-2016. Den flerårige strategi har efterfølgende dannet grundlag for implementeringsplaner og årlige centerkontrakter mellem direktionen og de enkelte centre. Lederes og medarbejderes løn er samtidig koblet til deres præstationer, resultater og opfyldelse af de strategiske mål. Strategien sættes løbende på dagsordener på fællesmøder, centermøder, centerdage mv. Løbende evalueringer viser, at indsatsen har båret frugt. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Medarbejderne er den største ressource Det er ligeledes en betingelse for sunde offentlige arbejdspladser, at der sikres en effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Lønninger til offentligt ansatte udgør knap 2/3 af det samlede offentlige forbrug, og personaleressourcerne er således både det vigtigste aktiv og den største omkostning i den offentlige sektor. Det er derfor helt centralt, at den enkelte arbejdsplads’ konkrete personalesammensætning, arbejdstid og løn understøtter en effektiv varetagelse af kerneopgaverne. En vigtig del af en effektiv anvendelse af personaleressourcerne er, at der på de offentlige arbejdspladser sikres en hensigtsmæssig sammensætning af kompetencer blandt medarbejdere, som gør det muligt at løse organisationens opgaver omkostningseffektivt og med høj kvalitet. Boks 2.7 Eksempel på indsats for at sikre mere hensigtsmæssig kompetencesammensætning Banedanmark er et eksempel på en institution, som har arbejdet med organisationens kompetencesammensætning. En effektiv løsning af daglige arbejdsopgaver stiller stadig større krav til ansattes læse-, skrive- og it-kompetencer, fx i forhold til digital kommunikation, sikkerhedsregler og procedurer. Derfor har Banedanmark gennemført en målrettet indsats i 2011-2014 for at sikre, at de rette kompetencer er til stede blandt en større medarbejdergruppe af primært faglærte og ufaglærte håndværkere. De godt 500 medarbejdere i produktionsdivisionen er alle blevet screenet, og efterfølgende har i alt 120 af dem efter behov modtaget it-baseret læse- og skriveundervisning, hvilket har bidraget til at styrke deres læse- og skrivekompetencer. Indsatsen har været med til at skabe grundlaget for en bedre og mere effektiv opgaveløsning i Banedanmark og har bl.a. været afgørende i gennemførelsen af et efterfølgende digitaliseringsprojekt, der har bidraget til mere effektive arbejdsgange med færre fejl. Kilde: Banedanmark. 54 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above