Page 57

Faelles_velfaerd

55 En effektiv anvendelse af personaleressourcer forudsætter også, at arbejdet tilrettelægges sådan, at offentligt ansatte bruger mest mulig af deres arbejdstid på at løse de kerneopgaver, der gør en forskel for borgere og virksomheder. Erfaringer viser, at der kan være et stort potentiale i at fokusere offentligt ansattes tid på de aktiviteter, der giver mest værdi for samfundet, jf. boks 2.8. Boks 2.8 Eksempler på bedre anvendelse af arbejdstiden Politiet har de seneste år sat fokus på vagtplanlægning og arbejdstidsanvendelse. Der er blevet implementeret et koncept for tjenesteplanlægning, der bl.a. sikrer overholdelse af arbejdstidsaftalen og arbejdsmiljølovgivningen. Konceptet har resulteret i en mere effektiv planlægningspraksis med klare retningslinjer for håndteringen af kompensationsudløsende handlinger såsom overarbejde, omlægninger og tilkald. Som en del af konceptet skal medarbejderne nu – inden for de klare retningslinjer – selv melde sig til vagter i vagtplanlægningssystemet. Dette har i stor udstrækning overflødiggjort behovet for den manuelle udarbejdelse og vedligeholdelse af vagtplaner, som der tidligere var praksis for. Som opfølgning udarbejdes månedlige nøgletalsrapporter, der på nationalt- og kredsniveau opgør forbruget og udviklingen i kompensationstimer. Politiet har opnået en årlig besparelse på ca. 90 mio. kr. som følge af indsatsen. På store dele af undervisningsområdet giver nye arbejdstidsregler mulighed for at forbedre lærernes arbejdstidsanvendelse. Det lokale ledelsesrum er blevet udvidet, og der er skabt rammer for, at arbejdstiden kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og derved understøtte uddannelsernes kvalitet og elevernes læring. Da arbejdstiden ikke længere er bundet i akkorder og detaljerede regler, er der skabt mulighed for en mere fleksibel og effektiv opgavevaretagelse, som tager udgangspunkt i de enkelte læreres kompetencer og erfaringer, og som muliggør, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne. Københavns Kommune har fokus på at anvende en større del af arbejdstiden på kerneopgaver og på at skabe mere spændende arbejdspladser for medarbejderne. Det sker bl.a. gennem tillidsbaseret ledelse med færre planer, politikker og strategier og ved at sætte fokus på en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der i højere grad tager udgangspunkt i byens og borgernes behov. En række af kommunens forvaltninger arbejder med at afklare, hvor meget tid der anvendes på kerneopgaver og øvrige opgaver. Det sker for at sikre, at ressourcerne i videst muligt omfang allokeres til de vigtigste aktiviteter. Kilde: Rigspolitiet, Moderniseringsstyrelsen og Københavns Kommune. En hensigtsmæssig anvendelse af arbejdstiden tager udgangspunkt i, at ledelsen kender sit ledelsesrum og ved, hvad den selv kan beslutte, og hvad der er fastlagt i centrale overenskomster og lovgivning. Hvis ledelsen vælger at indgå lokale aftaler eller udvikle kutymer inden for det lokale ledelsesrum, er det vigtigt, at disse ikke uhensigtsmæssigt begrænser muligheden for at anvende arbejdstiden på kerneopgaverne. Erfaringer peger på, at statslige institutioner kan sikre en bedre anvendelse af personaleressourcer ved en mere systematisk tilgang til præstationsledelse. Et vigtigt indsatsområde for regeringen


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above