Page 58

Faelles_velfaerd

er således at fremme en mere systematisk tilgang til at motivere og udvikle medarbejderne på de statslige arbejdspladser. Det kan ske ved at opstille klare forventninger, give feedback, have fokus på kompetenceudvikling og anerkende gode præstationer. Anerkendelse kan ske på mange måder, fx ved mere ansvar, ros, eller ved at få lidt mere i lønningsposen. Det er i den forbindelse centralt, at måden præstationsledelse udøves på, er gennemsigtig, sker med blik for arbejdspladsernes forskellighed og opfattes som retfærdig og legitim blandt medarbejderne. Det kan også være forskelligt, om individuel eller kollektiv belønning og anerkendelse af resultater virker mest motiverende for medarbejderne og er hensigtsmæssig i forhold til opgavernes karakter, jf. boks 2.9. Boks 2.9 Sammenhæng mellem medarbejdernes løn, motivation og opnåede resultater Forskning peger på, at offentligt ansattes løn kan påvirke deres motivation og opnåede resultater. Samme forskning peger også på, at medarbejderens opfattelse af et løntiltag er afgørende for, om tiltaget virker motiverende og dermed efter hensigten. Hvordan den enkelte medarbejder opfatter løn som motivationsfaktor påvirkes bl.a. af løntiltagets karakter. Eksempelvis kan resultatbaserede løntiltag opfattes forskelligt alt efter, om udmøntningen sker individuelt eller teambaseret. Også arbejdspladsens og medarbejdergruppens normer og traditioner har betydning for medarbejdernes opfattelse af løntiltag. En helt grundlæggende forudsætning for, at løntiltag kan have en positiv effekt på en medarbejders motivation og resultater, er, at den lokale ledelse implementerer løntiltaget på en forståelig og meningsfuld måde. Det er især vigtigt, at den lokale ledelse formår at omsætte organisationens overordnede mål og retning til konkrete mål og meningsfulde kriterier for bedømmelse af ansattes indsats og resultater. Det er de konkrete mål og kriterier samt en god og transparent kommunikation om disse, som danner rammen for en god og tillidsfuld dialog mellem leder og medarbejdere om indsats, resultater og aflønning – og som dermed gør, at den enkelte medarbejder opfatter lønprocessen som retfærdig, legitim og motiverende. Kilde: Andersen, Lotte Bøgh (2012). “Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer”, Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen. Præstationsbaserede løntiltag kan være én blandt flere former for anerkendelse. En god styring af lønudgifterne sikrer i den forbindelse, at der kan reserveres lønmidler til at koble løn til offentligt ansattes præstationer. Det centrale i anvendelsen af løn koblet til præstationer er, at det sker under hensyn til de konkrete omstændigheder på arbejdspladsen og med respekt for offentlige arbejdspladsers forskellighed. 56 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above