Page 60

Faelles_velfaerd

Der pågår i stat, regioner og kommuner et løbende arbejde med at sikre, at offentligt ansatte har kompetencerne til at opfylde krav og forventninger til en moderne offentlig sektor, jf. boks 2.10. Boks 2.10 Eksempler på kompetenceudvikling i den offentlige sektor Uddannelsesområdet: Regeringen har på centrale områder investeret i kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Med folkeskolereformen blev der afsat 1 mia. kr. til et kompetenceløft blandt lærere og pædagoger i folkeskolen. Pengene skal bl.a. sikre lærere og pædagoger løbende faglig opdatering, understøtte øget inklusion, forbedre klasseledelseskompetencer og sikre specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog. Der er også afsat 60 mio. kr. til kompetenceudvikling blandt skolelederne, som med reformen får et større ansvar for at sikre indfrielsen af det høje ambitionsniveau for folkeskolen. Ældreområdet: Kommunerne har valgt at prioritere ca. 40 mio. kr. af ældremilliarden fra finansloven for 2015 til kompetenceudvikling, hvilket kan bidrage til et kompetenceløft blandt medarbejdere på ældreområdet. Sundhedsområdet: Som en del af regeringens flerårige sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre”, som blev prioriteret med finanslovaftalen for 2015, prioriteres midler til kompetenceudvikling for de sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre rustet til bl.a. at inddrage patienter og pårørende. Endvidere er der i staten en løbende indsats for at sikre kompetente ledere, herunder ved at finde og udvikle ledelsestalenter, uddanne og udvikle nye ledere samt at udvikle ledere med potentiale for at blive topledere, jf. boks 2.11. Boks 2.11 Nyt strategisk udviklingsprogram for topledertalenter på tværs af staten Der er i 2014 igangsat et udviklingsprogram for ledere i staten med toplederpotentiale. Programmets grundlæggende mål er at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag af flere og bedre egnede toplederkandidater, som kan stå i spidsen for en mere effektiv og resultatorienteret offentlig sektor med fokus på kerneopgaverne. Fokus for programmet er at udvikle helstøbte topledere, som bl.a. kan forankre retning, mål og strategi i deres organisation. Regeringen ønsker også at understøtte udviklingen af god ledelse på de store velfærdsområder. Derfor har regeringen bl.a. i sin sundhedsstrategi for 2015-2018 lagt op til et nationalt program for ledelse af sundhedssektoren, jf. boks 2.12. 58 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above