Fælles løsninger

Faelles_velfaerd

65 Fælles løsninger Den offentlige sektors overordnede organisering i stat, regioner og kommuner indebærer, at de offentlige opgaver er spredt mellem mange forskellige ministerområder, forvaltninger og institutioner. Organiseringen sikrer, at der er en overordnet styring og politisk retning, samtidig med, at opgaveløsningen sker tæt på borgerne. Organiseringen betyder dog samtidig, at den offentlige sektor består af en lang række større og mindre enheder, som skal løse de samme eller ensartede opgaver. Organiseringen i mange – nogle gange små – enheder kan betyde, at der ikke altid er stærke faglige miljøer omkring opgavevaretagelsen. Det kan således være fornuftigt at løse opgaver i større enheder eller anvende fælles løsninger, jf. boks 3.1. Det vil fortrinsvis være inden for opgaveområder, hvor der er et relativt lille behov for løbende politiske prioriteringer, og hvor det er muligt at standardisere og effektivisere opgaverne. Boks 3.1 Baggrund for fælles løsninger En vellykket samling af opgaveløsningen i større/fælles løsninger kan fx medføre: Faglige synergier som følge af, at flere mindre faglige miljøer bliver lagt sammen Højere kvalitet for borgere og virksomheder som følge af stærkere faglige miljøer Højere medarbejdertilfredshed, idet medarbejdere, der tidligere udførte støtteopgaver, udfører kerneopgaver i den nye organisation Frigørelse af ledelseskraft til kerneopgaverne som følge af, at støttefunktioner skilles ud Effektiviseringer gennem stordrift, standardisering, systemunderstøttelse og ledelsesmæssigt fokus Der er allerede gennemført mange eksempler på fælles løsninger i den offentlige sektor. Blandt de vigtigste erfaringer fra de allerede gennemførte fælles løsninger er: Der er gode perspektiver og muligheder, både for styrket kvalitet og for at frigøre ressourcer Implementeringsopgaven er stor – det tager tid at etablere fælles løsninger Fastlæggelse af opgavesnit er afgørende. Det skal afklares, hvilke opgaver, det giver mening at samle, og hvilke opgaver, der ikke har de nødvendige karakteristika i form af stordriftspotentiale, standardisering af arbejdsgange, systemunderstøttelse og ledelsesmæssigt fokus Det bør løbende overvejes, om eksisterende fælles løsninger kan vokse, og om der kan etableres nye fælles løsninger med henblik på at nå en kritisk masse og derved opnå yderligere gevinster Etableringen af fælles løsninger er ikke noget nyt fænomen. Der er allerede i stat, regioner og kommuner etableret flere forskellige former for fælles løsninger med henblik på bedre kvalitet og højere effektivitet. Der er inden for staten gennemført mange forskellige typer af løsninger, og anvendelsen af fælles løsninger i kommunerne er steget gennem de senere år.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above