Fælles løsninger i kommuner og regioner

Faelles_velfaerd

Arbejdet med risikovurderingerne understøttes af den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model, der blev lanceret i 2011, og den fællesstatslige programmodel fra 2014. Efter risikovurderingen tildeles projekterne en offentligt tilgængelig risikostatus i form af et grønt, gult eller rødt trafiklys. Vurderingen sker på baggrund af halvårlige statusrapporter indhentet fra myndighederne. Myndighederne tilbydes, ved afvigelser fra deres oprindelige projektplaner og budgetter, rådgivning med henblik på enten at komme tilbage på sporet, at foretage en ny projektplanlægning eller helt at lukke projektet. Etableringen af It-projektrådet og de fælles metoder har betydet, at det hurtigere opdages, hvis statslige it-projekter kommer i vanskeligheder. Derved sikres bedre it-projekter til tiden og inden for budgettet. Regeringen og Danske Regioner er i Aftale om regionernes økonomi for 2015 blevet enige om, at regionerne i 2015 udarbejder og implementerer en model for risikovurdering af regionale it-projekter med afsæt i principperne for Statens It-projektråd. Fælles løsninger i kommuner og regioner Der er også i kommuner og regioner betydelige muligheder for at forbedre kvalitet og omkostningseffektivitet gennem etableringen af fælles løsninger på tværs af kommune- og regionsgrænser. Der er allerede i dag en række samarbejder vedrørende alt fra kommunale støttefunktioner til mere borgernær service. Fx er Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune i gang med etableringen af Nordsjællands Park og Vej, som er en sammenlægning af Park- og Vej-områderne i de to kommuner. Ligeledes har Ballerup, Furesø og Egedal kommuner etableret IT-Forsyningen, som står for kommunernes IT-drift og -support. En opgørelse viser, at der har været en markant stigning i samarbejder på tværs af kommunegrænserne over de senere år. De fælles løsninger er i høj grad drevet af, at kommunerne ser en økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst ved at samarbejde om opgaver, som løses på stort set samme måde i nabokommunen, og hvor etableringen af fælles løsninger skaber muligheder for at etablere større faglige miljøer til gavn for borgere og virksomheder. Samtidig er det også klart, at det er en forudsætning for etableringen af fælles løsninger, at der konkret kan sikres klare snitflader, som giver mening i opgaveløsningen både centralt og decentralt, og at løsningerne ikke væsentligt begrænser det lokale politiske prioriteringsrum. Desuden kan etableringen af fælles løsninger indebære væsentlige omstillingsprocesser i de enkelte kommuner i forhold til de involverede medarbejdere. Fælles løsninger i kommuner og regioner kan organiseres på forskellige måder lige fra centrale enheder, der dækker hele landet, til fælleskommunale selskaber eller partnerskaber mellem to eller 68 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above