Page 71

Faelles_velfaerd

69 flere kommuner. Med udgangspunkt i hidtidige erfaringer vil regeringen fremme brugen af fælles løsninger med blik for, at forskellige organisationsformer skal anvendes afhængigt af den konkrete situation. Et eksempel på en ny måde at indrette offentlige myndigheder på er oprettelsen af Udbetaling Danmark, som administrerer myndighedsopgaver, der før lå i kommunerne og staten, jf. boks 3.4. Boks 3.4 Udbetaling Danmark – færre penge til administration En stor del af den objektive sagsbehandling i kommunerne, dvs. sager hvor der som udgangspunkt ikke indgår skøn fra en sagsbehandler, er blevet samlet i den nye myndighed Udbetaling Danmark. Det gælder fx udbetalingen af familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte og folkepension. Samlingen af opgaver giver administrative besparelser på knap 300 mio. kr. årligt, som kan anvendes til forbedret kommunal service, samtidig med at borgerne sikres en tilfredsstillende service og kvalitet i sagsbehandlingen, uanset hvilken kommune de er bosat i. Herudover har Udbetaling Danmark overtaget en række internationale opgaver, der tidligere blev varetaget af staten. I Udbetaling Danmark er der udarbejdet ensartede og standardiserede arbejdsprocesser, som giver muligheder for bl.a. at prioritere ressourceforbruget. Det gør, at perioder med spidsbelastning bedre kan håndteres uden unødig overkapacitet og sikrer en mere ensartet sagsbehandling til gavn for borgernes retssikkerhed. Udbetaling Danmark samarbejder med kommunerne om vejledning af borgerne. Udbetaling Danmark vejleder borgeren om egne ydelser og giver telefonisk vejledning om brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Borgere, der har særlig behov eller ikke er digitalt parate, kan stadig henvende sig fysisk i kommunens borgerservicecenter og få hjælp til at komme i kontakt med Udbetaling Danmark. Det er også kommunerne, der har ansvaret for vejledning af borgeren ud fra deres situation mere bredt i forhold til alle deres rettigheder på det sociale område. En evaluering af Udbetaling Danmark viser, at Udbetaling Danmark er kommet godt fra start, efter at opgaverne blev overført i 2012-2013, og at de opstartsvanskeligheder, der har været, bliver håndteret på en hensigtsmæssig måde. Ifølge evalueringen er der, målt ved Udbetaling Danmarks egne tilfredshedsundersøgelser, også en generel høj tilfredshed hos borgerne med telefonbetjeningen i Udbetaling Danmark. Regeringen har aftalt med kommunerne, at yderligere fem områder overflyttes til Udbetaling Danmark. Et andet godt eksempel på en sammenlægning, hvor bedre kvalitet og bedre drift går hånd i hånd, er de kommende års strukturændringer på sundhedsområdet. Her vil større enheder på sygehusområdet både medføre bedre kvalitet og meget betydelige driftsgevinster, jf. boks 3.5.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above