Bedre samarbejde mellem det offentlige og private

Faelles_velfaerd

Boks 3.5 Samling af akutbehandlingen – bedre kvalitet og mere effektiv drift I perioden 2009-2025 gennemføres sygehusbyggerier over hele landet for omkring 45 mia. kr. Baggrunden er regionernes arbejde med at samle akutsygehusbehandlingen på 21 akutsygehuse. Samlingen sker med afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som peger på, at en betryggende specialiseret akutbehandling forudsætter et vist befolkningsgrundlag for, at den fornødne erfaring og ekspertise kan være til stede på et sygehus. For samtidig at sikre hurtig hjælp i alle dele af landet er der aftalt en national lægehelikopterordning. De nye byggerier indebærer udover grundlag for øget kvalitet også mere optimale fysiske rammer for bedre logistik og patientforløb, nyt udstyr samt reduktion af driftsudgifterne som følge af sygehusenes nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse og kapacitetsudnyttelse mv. Det betyder, at byggerierne skal realisere regionale driftsgevinster på 4 til 8 pct. et år efter ibrugtagning. Der er endvidere fokus på videndeling og læring på tværs af projekter og regioner med henblik på at skabe innovative og rationelle løsninger i sygehusbyggerierne. Regeringen vil intensivere arbejdet med at fremme fælles løsninger på de områder, hvor det giver mening. Regeringen har sammen med KL gennemført en systematisk analyse af mulighederne for flere fælles løsninger på tværs af kommunerne. Analysen viser bl.a., at der kan være behov for enklere regler for samt bedre vejledning til etableringen af fælles løsninger. Regeringen og kommunerne er enige om at arbejde videre med etableringen af nye fælles løsninger på områderne for it-drift og it-strategi, vedligeholdelse af kommunale veje samt hjælpemiddeldepoter på handicapområdet. Sidstnævnte følger af regeringens handicappolitiske handleplan. Bedre samarbejde mellem det offentlige og private Den offentlige sektor samarbejder i dag med private aktører på en lang række områder. Det sker fx, når private firmaer gør rent på offentlige arbejdspladser eller står for den kommunale vejvedligeholdelse. Der er således i Danmark en tradition for, at det offentlige samarbejder med private aktører om løsning af flere samfundsmæssige opgaver. Regeringen har grundlæggende et pragmatisk syn på inddragelsen af private aktører i opgaveløsningen. Øget privat inddragelse i den offentlige opgaveløsning er ikke et mål i sig selv, og det er ikke givet, at private aktører altid vil kunne sikre bedre og billigere løsninger end det offentlige. Omvendt er samarbejdet med private aktører ikke i sig selv problematisk og står ikke i modsætning til et stærkt velfærdssamfund. 70 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above