Page 75

Faelles_velfaerd

73 I de tilfælde, hvor offentlig-privat samarbejde fungerer godt, peger flere studier på, at samarbejdet bl.a. kan lede til: ■ Højere effektivitet, da leverandørerne kan være tilskyndet til at tilbyde den bedste og billigste løsning. Det kan føre til, at den offentlige sektor kan spare ressourcer ved at inddrage private i løsningen af udvalgte opgaver. ■ Bedre kvalitet for borgeren og større mangfoldighed i ydelserne, da nye leverandører skal finde måder at differentiere deres produkt eller ydelse på. Det kan føre til flere valgmuligheder for borgerne og dermed bedre mulighed for at modtage en ydelse, som passer til den enkeltes behov. ■ En mere innovativ opgaveløsning, da såvel offentlige som private leverandører i lyset af konkurrencen fra andre udbydere vil skulle finde nye og innovative løsninger med højere omkostningseffektivitet. Et velfungerende samarbejde mellem den offentlige og private sektor kan dermed medvirke til at udfordre eksisterende udbydere og give nye idéer til løsning af den offentlige opgavevaretagelse. Det står imidlertid også klart, at samarbejdet med private aktører ikke altid resulterer i positive effekter. Der er således eksempler på, at de private aktører ikke leverer den efterspurgte service. Der er også eksempler på, at udgifterne forbundet med at udbyde en opgave kan blive så store, at det ikke kan betale sig. Således er det ikke en selvfølge, at private aktører kan løse opgaverne bedre og billigere end den offentlige sektor. I dag er der konkurrence om offentlige opgaver for omkring 100 mia. kr. om året. De offentlige myndigheder har imidlertid også selv mulighed for at deltage i konkurrencen og vil derfor kunne løse opgaven selv, hvis de kan gøre det bedst og billigst. Flere studier peger også på, at det ofte er selve konkurrencesituationen, som sikrer nytænkning, effektiviseringer og forbedringer. Således knytter de mulige positive effekter sig ikke nødvendigvis til, om det er offentlige eller private aktører, der løser opgaven. Derimod er det selve konkurrencen mellem forskellige aktører, der skaber en ramme for at få bedre kvalitet til en bedre pris. Regeringen lægger desuden vægt på, at der er gode rammer for offentlig-privat samarbejde og har derfor besluttet at udarbejde en dansk udbudslov, som skal implementere det nye EU-udbudsdirektiv på området. Regeringen nedsatte i 2013 et bredt sammensat udbudslovsudvalg, som fik til opgave at udarbejde et udkast til et samlet, mere enkelt og fleksibelt regelsæt, der bl.a. skal bidrage til at reducere offentlige myndigheders og private virksomheders udbudsomkostninger. Udbudslovsudvalget har afsluttet sit arbejde, og et forslag til ny udbudslov er fremsat for Folketinget i marts 2015, jf. boks 3.8.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above