Page 77

Faelles_velfaerd

75 Figur 3.1 Kommunal konkurrenceudsættelse – transport og infrastruktur samt sociale opgaver og beskæftigelse mv. Trafik og infrastruktur Sociale opgaver og beskæigelse mv. 100 80 60 40 20 Anm.: Figurerne viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat målt ved den såkaldte IKU (indikator for konkurrenceudsættelse). Hver søjle repræsenterer en kommune. Indikator for konkurrenceudsættelse for transport og infrastruktur vises ikke for kommuner med åbenlyse konteringsfejl på den relevante hovedkonto. 2013-tal. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kommuner Pct. af opgaver, der konkurrenceudsættes 0 Det rejser en række spørgsmål om, hvad disse forskelle skyldes. En forklaring kan være, at der er forskellige leverandørstrukturer i de enkelte kommuner, og at der i områder af landet ikke opleves at være et veludviklet privat marked til at varetage opgaver, som i dag løses af den offentlige sektor. En anden forklaring kan være, at de lovgivningsmæssige rammer anses for at være ufleksible og bureaukratiske og dermed en barriere for at gennemføre udbud. En tredje forklaring kan være, at der kan være for høje transaktionsomkostninger forbundet med udbud og styring, når private skal udføre opgaver for den offentlige sektor. Regeringen igangsatte i 2014 en analyse, som skulle undersøge kommuner og virksomheders perspektiv på bl.a. disse spørgsmål. Analysen konkluderede overordnet, at hverken kommuner eller virksomheder oplever væsentlige strukturelle barrierer, og at langt de fleste kommuner har adgang til et marked med velfungerende konkurrence. Samtidig viste analysen også, at konkurrenceudsættelse er et redskab, der skal anvendes velovervejet og med blik for de forskellige områders kompleksitet. Nogle af de gode erfaringer er fra kommuner, som har en klar strategi for hvordan, de vil skabe konkurrence om opgaverne, samt sikrer, at de har de nødvendige udbudskompetencer til at sikre en god udbudsproces.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above