Page 78

Faelles_velfaerd

Regeringen har grundlæggende et pragmatisk syn på inddragelsen af private aktører i opgaveløsningen. Konkurrenceudsættelse er ikke et mål i sig selv. Omvendt udgør samarbejde med private aktører heller ikke en trussel mod velfærdssamfundet. Det afgørende er at finde løsninger, som virker, og som giver god værdi for borgerne. Der arbejdes allerede mange steder pragmatisk og ambitiøst med at sikre grundlaget for effektive og smidige offentlig-private samarbejder, hvor det giver mening, jf. eksemplerne i boks 3.9. Boks 3.9 Andre eksempler på regeringens arbejde med at fremme bedre offentlig-privat samarbejde Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde: Regeringen har nedsat Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde med henblik på at tilvejebringe ny viden og styrke dialogen mellem parterne på området. Rådet består af repræsentanter for både det offentlige, det private samt fagbevægelsen. Rådet skal bidrage til, at mulighederne for at skabe konkurrence og samarbejde om de offentlige opgaver styrkes og sker på et solidt videns- og erfaringsgrundlag. Mere smidigt offentlig-privat samarbejde på ældreområdet: Regeringen har forenklet reglerne for kommunernes tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet ved at fjerne særregler i serviceloven. Regelforenklingen medfører bl.a., at kommunerne kan bruge mindre tid og ressourcer på at administrere aftalerne med private leverandører. Bedre og mere effektivt klagesystem for offentlige udbud: Regeringen har ændret rammerne for klagesystemet for udbud med henblik på bl.a. at mindske antallet af åbenlyst ubegrundede klager og dermed frigøre ressourcer, så sagsbehandlingstiden bliver kortere. De seneste år har der været en stor stigning i antallet af ubegrundede klager, hvormed offentlige myndigheder brugte uforholdsmæssigt meget tid på klagesager – og mindre tid på at sikre billige og gode løsninger til gavn for borgerne. Ændringerne i klagesystemet indebærer bl.a., at både antallet af store forsinkelser og omkostninger nedbringes, hvilket er en fordel for både tilbudsgivere og ordregivere. Forsøgsprogram om offentlig-privat samarbejde: Regeringen og KL vil etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudsegnede opgaver. Puljer til offentligt-privat samarbejde på det kommunale og regionale anlægsområde: For at styrke det offentlig-private samarbejde på anlægsområdet er der for både kommuner og regioner etableret deponeringsfritagelsespuljer, hvor kommuner og regioner kan opnå fritagelse for at deponere anskaffelsessummen, hvis de indgår i et offentlig-privat partnerskab. På det regionale område er puljen bl.a. blevet benyttet i forbindelse med byggeriet af psykiatriske sygehuse. 76 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above