Page 83

Faelles_velfaerd

81 Den offentlige sektor skal derfor udvise større blik for borgernes ressourcer, have fokus på hvad borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsningen af offentlige opgaver og generelt gentænke borgernes rolle i tilvejebringelsen af offentlige løsninger. Der er allerede i dag et stort fokus på at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer mange steder i den offentlige sektor – eksempelvis på sundhedsområdet. Stort set alle borgere er i løbet af deres liv i kontakt med sundhedsvæsenet som enten patient eller pårørende. Det er derfor vigtigt, at patienter og pårørende så vidt muligt inddrages, og at der tages udgangspunkt i deres konkrete situation og ressourcer, så der kan tilrettelægges et godt patientforløb. Den tankegang er en rød tråd i regeringens sundhedspolitik, jf. boks 4.1. Boks 4.1 Styrket inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet Undersøgelser viser, at borgerne i visse tilfælde kan have svært ved at få kommunikationen med lægen til at fungere. Patienter og pårørende indrages ikke nok i behandlingen. Øget deltagelse i beslutningerne vil både øge patienternes medbestemmelse og forståelse samt forbedre behandlingsresultaterne. Regeringen har derfor med sin Sundhedsstrategi for 2015-2018, som blev prioriteret med finansloven for 2015, fastlagt en ambitiøs vision for styrket inddragelse af patienter og pårørende. Patienter og pårørende skal inddrages i beslutninger om behandlingen, så patienten oplever, at ”min behandling er min beslutning”. Indsatsen betyder bl.a., at lægernes professionelle vurdering af et sygdomsforløb i højere grad skal ledsages af, at patienter og pårørende inddrages i beslutningerne. Kommunikationen skal være til at forstå. Patienternes viden om egen sygdom skal bruges til at forbedre og målrette behandlingen. Og patienterne skal kunne udnytte de nye teknologiske muligheder for undersøgelser og behandling via telemedicin i eget hjem. Patienterne skal samtidig have bedre og hurtigere adgang til egne journaloplysninger, så de aktivt kan følge med og tage del i behandlingen. Samlet er der prioriteret knap 300 mio. kr. i perioden 2015-2018, som sammentænkes med øvrige initiativer til et løft af kvaliteten gennem det Nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018, som regeringen har fremlagt i april 2015 med henblik på drøftelser med regioner og kommuner. Ambitionen er, at langt flere patienter vil opleve at blive inddraget aktivt i deres behandling, og at sundhedsvæsenet anvender metoder og teknologi, der understøtter mere inddragelse, samt at patienterne kan tage et større ansvar for egen sygdom. Også på ældreområdet bringes borgerens egne ressourcer i stigende grad i spil, når der skal findes løsninger på, hvordan borgeren kan bevare et selvstændigt liv uafhængig af hjælp. Et godt eksempel er, hvordan kommunerne igennem forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser er begyndt at omlægge opgaveløsningen, så de ældres ressourcer i højere grad inddrages og anvendes i velfærdsløsningerne.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above