Page 84

Faelles_velfaerd

Mange ældre borgere bliver med rehabilitering i form af fx hjemmetræning i stand til selv at klare dagligdagsgøremål som tøjvask, rengøring, bad eller at klæde sig på. De ældre borgere er i dag mere ressourcestærke end tidligere generationer af ældre og vil derfor have bedre forudsætninger for at klare sig på egen hånd i længere tid. Hjælp til selvhjælp giver værdi for den enkelte ældre, fordi det giver mulighed for i højere grad at fortsætte et selvstændigt liv med individuelt tilpassede løsninger. Det giver også samfundsmæssig værdi, fordi de fælles ressourcer i højere grad kan anvendes, hvor der er størst behov. Hjemmehjælpskommissionen anbefalede i 2013 i sin rapport ”Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats”, at ældre borgere i højere grad skal hjælpes til at leve så uafhængigt som muligt, samtidig med at de mødes med forventningen om, at alle deres ressourcer bringes i anvendelse. Regeringen fulgte op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger med sit ældrepolitiske udspil fra januar 2014 og indgik i juni 2014 en politisk aftale om fremtidens hjemmehjælp, som skal fremme bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp samt skabe mere tryghed og modvirke ensomhed blandt ældre. Aftalen tager afsæt i, at mange af fremtidens ældre borgere vil have ressourcer og overskud til at klare sig selv eller til at få deres behov løst via hjælp til selvhjælp. Samtidig vil der være ældre med begrænsede ressourcer og omfattende og komplekse plejebehov, som har brug for særlig opmærksomhed. Aftalen betyder, at der skal sikres en bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp, og at der skal skabes tryghed og sammenhæng i hjælpen til de svageste ældre. Samtidig igangsættes en målrettet indsats for at modvirke ensomhed blandt ældre. Som opfølgning på aftalen er det fastlagt, at kommunalbestyrelserne, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, skal tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Boks 4.2 Eksempel på arbejdet med borgerressourcer i et rehabiliteringsforløb på ældreområdet For en ældre borger, der lige har brækket hoften efter et fald, vil det til at begynde med være forbundet med usikkerhed at gå i bad. Rehabiliteringsforløbet starter med, at borgeren og medarbejderen fra hjemmeplejen i fællesskab opstiller mål for forløbet – fx at borgeren skal kunne gå i bad uden hjælp. Målene skal gøre det tydeligt, hvad der skal til, for at borgeren kan vende tilbage til sit hverdagsliv. Efter at borgeren og medarbejderen har fastsat målene, taler de om, hvad der skal til for at nå målet, og aftaler, hvad de skal gøre i fællesskab, samt hvad borgeren kan gøre på egen hånd for at sikre rehabilitering. 82 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above