Page 85

Faelles_velfaerd

83 Der arbejdes ud fra princippet ”et skridt ad gangen” på vej mod, at borgeren kan klare sig selv igen. Det kan fx i første omgang være at komme ud af sengen og kunne gå hen til badeværelset, og dernæst i anden omgang selv at kunne gå i bad. Borgeren øver sig, mens medarbejderen fra hjemmeplejen er i nærheden, så længe borgeren ikke har genvundet sin sikkerhed. Hensigten er, at selvom borgeren synes, at det til tider er hårdt arbejde, skal borgeren kunne se sig selv på vej tilbage til sin hverdag før faldet. På andre velfærdsområder skal borgerens ressourcer ligeledes være udgangspunktet for de løsninger, som den offentlige sektor leverer. Det gælder bl.a. i relation til borgere med funktionsnedsættelse eller udsatte borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte. Regeringens handicappolitiske handlingsplan fra 2013 er et eksempel herpå. Planen bygger bl.a. på visionerne om et samfund, som understøtter mennesker med handicap i at opnå øget selvbestemmelse og ansvar for eget liv, samt et samfund, hvor der er fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og hvor mennesker med handicap støttes i at realisere og bidrage med deres fulde potentiale. Visionerne er afsæt for en række konkrete initiativer og projekter, der er igangsat som opfølgning på handlingsplanen fx mestringsstøtte til familier med børn med handicap og støtte til udviklingshæmmede voksne i botilbud. Et andet eksempel er arbejdet med den nationale hjemløsestrategi, som har været gennemført i perioden 2009-2013, hvor empowerment, dvs. at opnå bedre mulighed for at tage ansvar for sig selv og sit eget liv, og inddragelse af den enkelte borger i tilrettelæggelsen af indsatsen har stået centralt, jf. boks 4.3. Boks 4.3 Styrket indsats til hjemløse baseret på empowerment og inddragelse af borgeren Med den nationale Hjemløsestrategi er der fra 2009 til 2013 afprøvet evidensbaserede metoder til at støtte borgere i at komme ud af hjemløshed. Metoderne er baseret på det såkaldte Housing First-princip, hvor der er fokus på at sikre en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov. Indsatsen tilrettelægges i tæt dialog med borgeren om, hvad han eller hun har behov for støtte til. Evalueringen af Hjemløsestrategien har vist særdeles gode resultater – 9 ud af 10 tidligere hjemløse formåede i strategiperioden at fastholde deres nye bolig. På den baggrund er der igangsat en indsats for at forankre og udbrede erfaringerne, så de kommer endnu flere hjemløse borgere til gode, ligesom der i aftalen om satspuljen for 2014 blev afsat yderligere midler til at målrette indsatsen til de særlige behov og udfordringer, som unge hjemløse har. Regeringen og KL blev som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om, at der bl.a. i lyset af initiativerne i regeringens langsigtede plan for psykiatriområdet, reformen af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen er grundlag for at fastsætte et rehabiliteringsmål for


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above