Nye muligheder med velfærdsteknologi og digitalisering

Faelles_velfaerd

85 Ved at forenkle og præcisere undervisningsværktøjet Fælles Mål forbedres mulighederne for at følge den enkelte elevs udvikling og på den baggrund tilpasse undervisningen, så både de fagligt svage elever og de dygtigste elever udfordres. Tilsvarende er elevplanen blevet videreudviklet og forenklet, så den i højere grad kan være et relevant og brugbart redskab, der understøtter løbende evaluering, opfølgning og forbedring af elevernes udbytte af undervisningen. Samtidig skal elevplanen understøtte en professionel og åben dialog om elevernes faglige niveau og alsidige udvikling mellem elev, lærer og forældre. Senest har regeringen med sin flerårige sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre” fremlagt sin vision for et sundhedsvæsen, hvor der i langt højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og hvor der også tages målrettet hånd om de borgere, der har størst behov. Det betyder, at patienten gennem en løbende og aktiv inddragelse i sit forløb bliver en aktiv medspiller i behandlingen. Nye muligheder med velfærdsteknologi og digitalisering Digitale løsninger og velfærdsteknologi giver løbende nye muligheder for at skabe velfærd med afsæt i borgerens konkrete situation og kompetencer. Derfor skal den offentlige sektor aktivt understøtte og udbrede velfærdsteknologi og digitale løsninger, som kan hjælpe borgere med bedre at anvende egne ressourcer og derved opnå et mere selvstændigt liv med mere fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen. Samtidig skal den offentlige sektor være parat til at tilpasse organisering og samarbejdsformer som følge af nye teknologiske muligheder. Digitalisering og velfærdsteknologi kan eksempelvis anvendes til at muliggøre genoptræningsøvelser i eget hjem via sensorbaseret teknologi. Det betyder, at den enkelte borger kan få hyppigere og mere individuelt tilrettelagt træning, der bedre kan passes ind i hverdagen. Velfærdsteknologi kan også give borgere med funktionsnedsættelse mulighed for i højere grad at klare sig selv i hverdagen, fordi dagligdagsopgaver, som fx justering af lys og varme, kan gøres selvbetjente. Boks 4.5 To eksempler på udbredelse af digitale velfærdsløsninger Telemedicinsk hjemmemonitorering: Digitale sundhedsløsninger giver mulighed for, at borgere i højere grad kan blive behandlet og monitoreret i eget hjem frem for på hospitalet. Borgere med fx kroniske sygdomme som KOL eller diabetes kan overvåges på afstand af specialister og i nogle tilfælde selv – i samråd med lægen – stå for en del af behandlingen hjemmefra. Det er målsætningen, at dokumenterede gode løsninger til telemedicinsk hjemmemonitorering skal være udbredt til flere relevante patientgrupper i hele landet inden 2020.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above