Page 88

Faelles_velfaerd

National udbredelse af vasketoiletter: For borgere med behov for hjælp til toiletbesøg kan et vasketoilet, der automatisk skyller og tørrer, være et vigtigt redskab til øget selvhjulpenhed og værdighed. Eksempelvis har 250 borgere i Aarhus Kommune siden 2011 fået installeret vasketoilet i eget hjem, og en evaluering viser, at borgerne oplever forbedret sundhedstilstand og øget livskvalitet. Regeringen og KL har igangsat et arbejde for at sikre national udbredelse af vasketoiletter. Frem mod 2017 udbredes vasketoiletter således til relevante borgere i eget hjem og på plejecentre. På tilsvarende vis udbredes tre andre velfærdsteknologiske løsninger nationalt. Det drejer sig eksempelvis om hjælp til løft og spiserobotter. Kilde: Strategi for digital velfærd. Digitale og teknologiske løsninger giver ikke bare mulighed for, at borgere i højere grad kan klare sig selv – de giver også mulighed for, at borgere i videre udstrækning kan bidrage til og tage medansvar for de velfærdsløsninger, der indgår som en del af deres hverdag. Et eksempel er undervisningsområdet. Her kan digitale læremidler anvendes til differentieret undervisning tilpasset den enkelte elevs niveau. Det giver mulighed for, at eksempelvis folkeskolen eller ungdomsuddannelserne sammen med eleven og eventuelt elevens familie kan tilvejebringe den løsning, som er mest hensigtsmæssig i den konkrete situation. Herved får flere elever mere individuelt tilpassede løsninger, som øger elevernes udbytte, og der frigøres tid i timerne til, at læreren i højere grad kan fokusere på udvalgte elever eller grupper af elever. Samtidig kan digitale læremidler frigøre tid i lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen, bl.a. fordi digitale læremidler i nogle sammenhænge kan lette arbejdet med at sammensætte undervisningsmateriale og give skriftlig feedback. På undervisningsområdet har regeringen og KL igangsat et brugerportalsinitiativ, som fra skoleåret 2016/2017 skal sikre digital understøttelse af kommunikation og samarbejde mellem skolen og forældrene. Brugerportalsinitiativet skal ligeledes digitalt understøtte læring og trivsel i folkeskolen. Også på en række andre områder vil vores fælles velfærd i fremtiden blive hjulpet på vej af digitale løsninger. Frem mod 2020 skal der som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, som regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om, igangsættes en række initiativer. Initiativerne skal understøtte målet om, at digitale løsninger skal give den enkelte borger bedre mulighed for at bidrage til velfærden og deltage aktivt i samfunds- og hverdagsliv. Adgang til velfungerende bredbånd er i den sammenhæng en naturlig forudsætning for at udbrede de digitale velfærdsløsninger. 86 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above