Page 77

Jasopels

PAGALBINĖS PRIEMONĖS 77 PARDAVIMO IR TIEKIMO SĄLYGOS Šios pardavimo ir tiekimo sąlygos galioja visiems įmonės Jasopels A/S (Jasopels) vykdomiems tiekimams, nebent būtų susitarta kitaip. 1. Brėžiniai, įrankiai ir kt. 1.1. Visi brėžiniai ir kiti techniniai dokumentai, kuriuos Jasopels gali pristatyti Klientui, lieka Jasopels nuosavybė ir negali būti dauginami arba naudojami kitokiu neleistinu būdu. 2. Projektai 2.1. Jasopels pasilieka teisę be išankstinio pranešimo atlikti projekto pakeitimų, neturinčių įtakos projekto funkcionalumui. Produktų atveju, gaminamų pagal Kliento pateiktą specifikaciją, Klientas privalo užtikrinti, kad produktai nepažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 3. Prekės, gaunamos iš išorės 3.1. Prekės, perduodamos Jasopels perdirbti, arba bet kurios kitos Jasopels perduodamos medžiagos, priklausančios Klientui, laikomos Kliento sąskaita ir rizika. Jasopels neprisiima atsakomybės už galimus nuostolius arba žalą. Ši atsakomybė tenka Klientui ir turi būti apdrausta. 4. Pastogių pristatymas į audinių ūkius 4.1. Klientas įsigyja ir palaiko draudimą nuo visų statybos rizikų tol, kol visi nustatyti trūkumai bus pašalinti. Įmonė Jasopels turi būti įtraukta į draudimą. 4.2. Klientas nustato pagrindines statinio linijas ir aukštį (lygius), visus kitus parametrus nustato Jasopels. 4.3. Klientas privalo gauti ir sumokėti už visus būtinus statybos leidimus. 4.4. Klientas prisiima riziką, susijusią su trukdžiais, kylančiais dėl gruntinių vandenų, grunto sąlygų, taršos ir t. t. 4.5. Eksploatacinius vamzdžius, drenažines linijas ir elektros jungtis statybos vietoje įrengia Klientas. 5. Pasiūlymas ir patvirtinimas 5.1. Jeigu nenustatyta kitaip, įmonės Jasopels pateikti pasiūlymai galioja 14 (keturiolika) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos. 5.2. Klientas privalo patvirtinti pasiūlymo priėmimą raštu, be jokių pastabų dėl pasiūlyme nustatytų sąlygų, ir grąžinti patvirtintą pasiūlymą iki pasiūlymo galiojimo pabaigos. Jeigu patvirtinimas neatitinka pateikto pasiūlymo, patvirtinimas pripažįstamas nauju pasiūlymu. Tokio patvirtinimo turinys nesaisto įmonės Jasopels, nebent Jasopels raštu, atsižvelgusi į esamus neatitikimus, patvirtina naująjį pasiūlymą. 6. Kaina 6.1. Nurodytos kainos yra pagrįstos kainomis ir išlaidomis, tarp jų žaliavų kainomis, atlyginimų ir kitais gamybos kaštais, galiojančiais pasiūlymo/užsakymo pateikimo dieną. Pirmiau minėtoms kainoms ir išlaidoms (įskaitant pasikeitusius arba naujus mokesčius ar muitus) pasikeitus prieš vykdant tiekimą, Jasopels gali atitinkamai pakoreguoti siūlomas / patvirtintas kainas. 7. Tiekimas 7.1. Tiekimai iš įmonės Jasopels vykdomi remiantis INCOTERMS 2010 EX WORKS Jasopels, buveinė Bordinge, Danijoje, sąlygomis, nebent būtų susitarta kitaip. 7.2. Jeigu prekių tiekimo Klientui būdą renkasi Jasopels, Jasopels bus traktuojama kaip Kliento agentas, veikiantis Kliento sąskaita ir pastarojo rizika. Tokiais atvejais, remiantis krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais, disponavimo prekėmis teisės priklauso įmonei Jasopels, kuri gali imti mokestį už prekių pristatymą. Tokiais atvejais pristatymas bus vykdomas automobilių transportu. 7.3. Pristatymo terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai Jasopels gauna visą informaciją apie užsakymo vykdymą, įskaitant visą būtiną techninę informaciją. 7.4. Visi pristatymo terminai yra apytiksliai. Vėlavimas pristatyti prekes gali būti pripažintas tik praėjus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų nuo sutarto pristatymo termino. 8. Gavimo sertifikatas. 8.1. Kiekvienas tiekimas, vykdomas iš Danijos, turi būti patvirtintas Kliento pasirašytu gavimo sertifikatu. Sertifikatas patvirtina, kad prekės, kirtusios sieną, yra gautos, ir yra pridedamas prie kiekvienos išrašytos sąskaitos faktūros. 8.2. Klientas privalo pasirašyti sertifikatą (data, gavimo vieta, parašas) ir jį išsiųsti įmonei Jasopels el. paštu (nuskanuota pasirašyto dokumento versija), paštu arba MMS (pasirašyto dokumento nuotrauka). 9. Atsiskaitymas 9.1. Atsiskaitymo suma neto yra grynųjų pinigų suma neto. Jeigu atsiskaityti vėluojama, skaičiuojami dviejų (2) procentų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mėnesį ar jo dalį. Klientui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti už prekes, Jasopels gali sustabdyti visų kitų Kliento užsakymų vykdymą. Jeigu įsiskolinimo suma nebus sumokėta per kitą Jasopels nustatytą terminą, Jasopels gali nutraukti visas su Klientu sudarytas sutartis. 10. Nuosavybės teisė 10.1. Jasopels išsaugo nuosavybės teisę į parduotas prekes tol, kol Klientas atsiskaito už prekes. 11. Nenugalima jėga 11.1. Susiklosčius nenugalimos jėgos aplinkybėms, tokioms kaip streikai ir prastovos, lokautai, gaisrai, potvyniai, reikšmingos veiklos pertraukos, karo veiksmai, eksporto ir importo draudimai, vyriausybių intervencijos, ledo, laivo apgadinimo arba nuskendimo sukelti apsunkinimai, pristatymo vėlavimai, subrangovų tiekiamų žaliavų arba energijos nepristatymas arba netinkamas pristatymas, kurių Jasopels negali kontroliuoti, Jasopels gali atidėti užsakymo vykdymą arba jį panaikinti. Tokiu atveju Klientas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo arba reikšti bet kokias kitokias pretenzijas įmonei Jasopels. 12. Reklamacijos ir jų teikimo terminas 12.1. Klientas privalo nedelsiant po pristatymo patikrinti jam pristatytų prekių būklę. 12.2. Reklamacijos, susijusios su akivaizdžiu broku ir defektais, kuriuos galima nustatyti kontrolės metu, minėtos punkte 11.1., turi būti įforminamos raštu, ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir pristatymo dienos. Kitais atvejais reklamacijos turi būti teikiamos ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo momento, kai Klientas sužinojo apie aplinkybes, kurios yra pagrindas reklamacijai teikti. Jeigu pirmiau nustatytų terminų nebus laikomasi, reklamacijos nebus pripažįstamos. 12.3. Jasopels atsakomybė už defektus, minėta 12.2 punkte, nebegalioja, jeigu Jasopels negauna Kliento reklamacijos per vienus (1) metus nuo prekių pristatymo dienos. 13. Atsakomybė 13.1. Jeigu pristatyti prekes vėluojama dėl Jasopels kaltės, Jasopels prisiima atsakomybę už dokumentais pagrįstus Kliento nuostolius, patirtus dėl vėlavimo, Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į operacinių nuostolių, negauto pelno arba kitokių netiesioginių nuostolių atlyginimą, įskaitant nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl teisinių santykių su trečiaisiais asmenimis. Žalos atlyginimo suma yra ribota ir neviršija sutartos pavėluotai pristatytų prekių įsigijimo kainos. 13.2. Defektų, atsiradusių vežimo metu, dėl kurių galima reikalauti žalos atlyginimo iš Jasopels, atveju, Jasopels gali savo nuožiūra arba pašalinti defektus, arba pakeisti prekes, su sąlyga, kad visi šie veiksmai bus atlikti per trisdešimt (30) dienų nuo Kliento nustatytu laiku įmonei Jasopels pateiktos rašytinės reklamacijos dienos, paliekant Jasopels galimybę nuspręsti, ar prekių defektas bus pašalintas, ar prekės bus pakeistos naujomis. Jeigu prekių pristatymo vieta yra už Danijos ribų, Klientas privalo savo sąskaita pasirūpinti prekių pristatymu į Daniją arba padengti Jasopels dėl būtinybės pašalinti defektą už Danijos ribų patirtas papildomas išlaidas. Jeigu Jasopels pašalins defektus arba pakeis prekes, Klientas nebegalės reikšti įmonei Jasopels jokių kitokių pretenzijų dėl nustatytų defektų. Jeigu Jasopels nepašalins defekto arba nepakeis prekių, Jasopels išmokės žalos atlyginimą Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į žalos, patirtos dėl operacinių nuostolių, prarasto pelno arba kitokių netiesioginių nuostolių, atlyginimą, įskaitant Kliento nuostolius, patirtus dėl teisinių santykių su trečiaisiais asmenimis. Žalos atlyginimo suma yra ribojama iki sumos, lygios defektų, atsiradusių prekių vežimo metu, pašalinimo išlaidoms, ir negali viršyti nustatytos pirkimo kainos. 13.3. Jasopels neatsako už prekes ta aprėptimi, kuri nėra nustatyta galiojančio Danijos atsakomybės už prekes įstatymo. Jasopels neatsako už patirtus operacinius arba kitokius netiesioginius nuostolius. Jeigu Jasopels prisiima atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu, Klientas privalo atsisakyti įmonei Jasopels reiškiamų pretenzijų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas sutinka atvykti į teismą, nagrinėjantį atsakomybės už Jasopels produktą bylą. 14. Teismingumas ir taikytina teisė 14.1. Visi ginčai, kilę tarp šalių, bus sprendžiami Herningo teisme, Haraldsgade 28, 7400 Herningas, Danija. Įmonė Jasopels gali savo nuožiūra kreiptis dėl bylos iškėlimo į kompetentingą Kliento buvimo vietos teismą. 14.2. Visi tarp šalių kilę ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Danijos įstatymais, išskyrus bylas, pavaldžias Danijos tarptautinei teisei. 2015 metų kovas


Jasopels
To see the actual publication please follow the link above