Page 77

NL

ALGEMENE VOORWAARDEN 77 ALGEMENE VOORWAARDEN De volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle leveringen van Jasopels A/S (Jasopels) tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen. 1. Tekeningen, hulpmiddelen, enz. 1.1. Alle tekeningen en andere technische documenten die Jasopels overhandigt aan de klant, blijven bezit van Jasopels en mogen niet gekopieerd, gereprodu-ceerd of anders ten onrechte worden gebruikt. 2. Ontwerpen 2.1. Jasopels behoudt zich het recht, zonder vooraankondiging, ontwerpverande-ringen aan te brengen die de gespecificeerde functie niet zullen beïnvloeden. Met betrekking tot producten vervaardigd naar de specificaties van de klant, zal de klant garanderen dat de producten de intellectuele eigendomsrechten van derden niet zullen schenden. 3. Buitenlandse goederen 3.1. Goederen die voor verwerking aan Jasopels overhandigd worden, of andere materialen overhandigd aan Jasopels en die eigendom zijn van de klant, zullen op kosten en risico van de klant worden opgeslagen. Jasopels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade. Het zal ten alle tijden de verant-woordelijkheid van de klant zijn zich te verzekeren. 4. Levering van nertsenstallen 4.1. De klant dient een all Risk verzekering af te sluiten en te behouden tot gebreken vastgesteld bij overdracht verholpen zijn. Jasopels dient te worden mee verzekerd. 4.2. De klant zal de hoofdlijnen bepalen en de hoogten opstellen (niveaus), maar al het andere zal door Jasopels uiteengezet worden. 4.3. De klant zal zorgen en betalen voor alle vereiste vergunningen voor het bouwwerk. 4.4. De klant zal het risico dragen op obstructies als gevolg van grondwater en bo-demgesteldheid, vervuiling etc. 4.5. Pijpen en leidingen voor riolering, elektriciteit enz. zullen op de bouwplaats door de klant worden geïnstalleerd. 5. Offertes en acceptatie 5.1. Tenzij anders vermeld, zullen de offertes van Jasopels veertien (14) dagen vanaf offerte datum geldig zijn. 5.2. De schriftelijke goedkeuring van de klant met betrekking tot de in de offerte ge-specificeerde voorwaarden zullen zonder voorbehoud zijn en zal door Jasopels vóór de uiterste acceptatie termijn worden ontvangen. In het geval dat de goed-keuring in strijd is met het aanbod, zal de goedkeuring worden beschouwd als een nieuw aanbod. Jasopels zal niet gebonden zijn door de inhoud van de goedkeu-ring tenzij Jasopels de nieuwe aanbieding schriftelijk heeft aanvaard en duidelijk uit de omstandigheden blijkt dat Jasopels op de hoogte was van de inconsistentie. 6. Prijs 6.1. Aangegeven prijzen zijn gebaseerd op huidige prijzen en kosten, met inbegrip van materiële prijzen, lonen en andere productiekosten, op de datum van de offerte en/ of orderbevestiging. Wijzigingen in bovengenoemde prijzen en kos-ten voorafgaand aan levering, met inbegrip van gewijzigde of nieuwe belastin-gen of heffingen, zullen Jasopels het recht geven om de aangeboden/bevestig-de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 7. Levering 7.1. Levering van goederen van Jasopels zijn volgens “INCOTERMS 2010” EX WORKS Jasopels adres in Bording, Denemarken, tenzij anders overeengekomen. 7.2 Indien Jasopels overgaat tot levering van de goederen aan de Klant, zal Jasopels op kosten en risico van de klant optreden als vertegenwoordiger van de Klant. In dergelijke gevallen, blijft het recht over de goederen te beschikken, geregeld in de transportwet, bij Jasopels,die ook het recht zal hebben alle kosten voort-vloeiend uit het transport door te berekenen aan de klant. De levering zal in der-gelijke gevallen via weg transport zijn. 7.3. De leveringsdatum zal berekend worden vanaf de datum waarop Jasopels alle volledige informatie betreffende de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van alle vereiste technische details en formaliteiten heeft ontvangen. 7.4. Alle leveringsdata zijn bij benadering. Vertragingen worden beschouwd als ver-traging na een minimum van dertig (30) dagen vanaf de overeengekomen leve-ringsdatum. 8. Betaling 8.1. Betaling geschiedt netto contant. In het geval van te late betaling, zal er een rente van twee (2) procent per maand of gedeelte van een maand worden be-rekend. In het geval van verzuim door de Klant de betalingsvoorwaarden na te leven, zal Jasopels gerechtigd zijn om de nakoming van alle overige orders van de Klant op te schorten. Indien de achterstand niet op korte termijn, bepaald door Jasopels, wordt betaald, zal Jasopels gerechtigd zijn, alle met de Klant ge-sloten overeenkomsten te annuleren. 9. Eigendomsvoorbehoud 9.1. Jasopels zal het eigendomsrecht behouden van de goederen tot de betaling is voldaan. 10. Overmacht etc. 10.1. In geval van overmacht, met inbegrip van stakingen en werkonderbrekingen, uitsluiting, brand, overstroming, grote storingen, onderbrekingen van uitge-breide operaties, oorlogshandelingen, import en export verboden, beslagleg-ging, overheidsmaatregelen, obstructie door ijs, wrak of verlies van het schip, transport vertragingen, niet-levering en/of gebrekkige levering van onderaan-nemers, grondstoffenschaarste of energie of andere gebeurtenissen waarover Jasopels geen controle heeft, zal Jasopels het recht hebben de uitvoering van een opdracht uit te stellen of te annuleren. De klant heeft geen recht op scha-devergoeding of enige andere claims tegen Jasopels in het geval van een der-gelijke opschorting of annulering. 11. Klachten en herroepingsrecht 11.1. De klant zal de geleverde goederen bij ontvangst meteen controleren op ge-breken. 11.2. Klachten dienen schriftelijk ingedient te worden. Zichtbare gebreken en gebre-ken die ontdekt zouden moeten zijn ten tijde van ontvangst van de goederen, conform punt 11.1, dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum of leverda-tum. In andere gevallen dienen klachten binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek gemeld te worden. De klacht zal anders niet gegrond worden verklaard. 11.3. Jasopels’ aansprakelijkheid op gebreken, conform punt 12.2, zal vervallen indien Jasopels de klacht niet binnen één (1) jaar na levering van de goederen heeft ontvangen. 12. Aansprakelijkheid 12.1. In het geval van vertragingen te wijten aan Jasopels, zal Jasopels aansprakelijk zijn voor gedocumenteerde verliezen van de klant als gevolg van de vertragin-gen conform de algemene bepalingen van het Deense recht. Er wordt echter geen schadeloosstelling toegekend aan de Klant voor eventuele operationele schade, gederfde winst of andere indirecte schade, inclusief schade als gevolg van de juridische relatie van de klant met derden en de vergoeding zal beperkt zijn tot en bedraagt niet meer dan de overeengekomen aankoopprijs voor de vertraagde goederen. 12.2. In het geval van gebreken in de levering, waarvoor Jasopels schriftelijk aanspra-kelijk is gesteld door de klant, zal Jasopels gerechtigd zijn, naar eigen goed-dunken, het gebrek op te lossen middels een vervangende levering zolang dit gebeurt binnen dertig (30) dagen na het tijdig indienen van de klacht, zo-dat Jasopels de mogelijkheid heeft te beslissen het gebrek te herstellen of een vervangende levering te doen. In het geval dat de levering aan de klant buiten Denemarken heeft plaatsgevonden, zal de Klant of het transport of alle extra kosten gemaakt door Jasopels, met betrekking tot het verhelpen van het ge-brek voor rekening nemen. In het geval dat Jasopels het gebrek verhelpt of een vervangende levering doet, zal de Klant geen recht hebben op enige andere claims tegen Jasopels als gevolg van de gevonden gebreken. In het geval dat Jasopels het gebrek niet verhelpt of geen vervangende levering doet, zal Jaso-pels de schade vergoeden conform de algemene regels van het Deense recht. Er wordt echter geen schadeloosstelling toegekend aan de Klant voor eventu-ele operationele schade, gederfde winst of andere indirecte schade, inclusief schade als gevolg van de juridische relatie van de klant met derden, en de ver-goeding zal beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de kosten van het verhelpen van het gebrek in de levering en niet meer bedragen dan de overeengekomen koopprijs. 12.3. Jasopels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productaansprakelijkheid die niet de verplichte regels volgen van de Deense Wet Productaansprakelijkheid. In het bijzonder zal Jasopels niet aansprakelijk zijn voor operationeel verlies of enige andere indirecte schade. Om de mate van Jasopels productaansprakelijk-heid aan een derde partij te beperken, zal de Klant Jasopels in dezelfde mate vrijwaren waarin Jasopels haar aansprakelijkheid zoals hierboven heeft beperkt. De Klant zal instemmen te worden opgeroepen door de rechter om gehoord te worden met inzake de zaak met betrekking tot de product aansprakelijkheid. 13. Locatie en de keuze van de wet 13.1. De overeengekomen locatie voor eventuele geschillen tussen de partijen is Herning Hof, Haraldsgade 28, 7400 Herning, Denemarken. Jasopels zal evenwel gerechtigd zijn, naar eigen inzicht als alternatief een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank op de locatie van het bedrijfspand van de klant. 13.2. Elk geschil tussen de partijen worden beslecht conform de Deense wet, afge-zien van het Deense internationale toepasselijke recht. Maart 2015


NL
To see the actual publication please follow the link above