Page 11

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 9 2. Et Grønt Danmarkskort giver klar retning Med en langsigtet vision for vores fælles natur, tre fokuserede indsatsområder og en række nye indsatser sætter regeringen en klar retning for naturpolitikken fremover. Et nyt Grønt Danmarkskort skal være både den strategiske ramme for naturpolitikken og et konkret kort. Som strategisk ramme skal Grønt Danmarkskort bidrage til, at igangværende og nye indsatser målrettes netop de områder, hvor de har størst effekt. Som kortgrundlag skal Grønt Danmarkskort vise, hvor den eksisterende værdifulde natur er og hvor ny natur, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder, kan ligge – på samme måde som vi har et kort over tognettet og vejene mellem vores byer. Grønt Danmarkskort skal med andre ord udgøre grundlaget for at udvikle eksisterende naturområder og bevare den nuværende biodiversitet ved at prioritere placeringen af ny natur. På den måde får Danmark for første gang en konkret og samlet plan for den danske natur. Med en gradvis realisering af den nye natur i Grønt Danmarkskort sikrer vi, at vores mest værdifulde naturområder ikke forbliver isolerede øer, men efterhånden bliver forbundet, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Det er med til at sikre sunde bestande og overlevelse. Grønt Danmarkskort vil give et samlet overblik over både den eksisterende og den potentielt nye natur, så alle kan bidrage til en fokuseret naturindsats: Staten, kommuner, landmænd, organisationer, fonde og alle andre kan benytte kortet ved planlægning af ny natur og dermed sikre maksimal nytte af indsatsen. Kortet er altså et slags grønt kompas, som samler de eksisterende indsatser og peger fremad i en fælles retning. Den retning har vi ikke i dag. Med Grønt Danmarkskort følger regeringen også op på EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet i 2020. Ved etablering af ny natur udnyttes også synergieffekter – fx mindre udledning af drivhusgasser, renere vandmiljø, CO2-lagring i jorden, bedre rekreative muligheder og bedre forhold til oplagring af vand ved ekstremregn. Hvilken natur skal vi beskytte og udvikle i et Grønt Danmarkskort? Den eksisterende værdifulde natur indgår i Grønt Danmarkskort, og Natura 2000-områderne vil blive rygraden i kortet. Hvilke øvrige naturområder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, vil bero på en vurdering i den kommunale planlægning: de fredede områder, natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, større skove og beskyttede naturområder. Det vil også være oplagt, at nationalparkerne fremgår af kortet. Hvordan bliver Grønt Danmarkskort til virkelighed? I Danmark har vi en lang og god tradition for lokale løsninger. Den tradition skal Grønt Danmarkskort bygge videre på. Kommunerne får derfor opgaven med at udpege Grønt Danmarkskort. Kommunernes lokalkendskab sikrer, at naturindsatserne fortsat sker der, hvor den værdifulde natur er, og hvor der er opbakning lokalt. Kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort skal ske på baggrund af et fælles kortgrundlag og fælles kriterier. Grønt Danmarkskort skal første gang være udpeget i kommuneplanerne i 2017. Derefter videreudvikles og realiseres det gradvist frem mod 2050. for naturen


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above