Page 12

eMagNaturplan

10 Naturplan Danmark Et Grønt Danmarkskort skal sikre, at vores mest værdifulde naturområder bliver bundet sammen, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Når alle kommuner har lagt brikkerne i deres del af Grønt Danmarkskort, begynder den gradvise realisering af ny natur og naturpleje gennem fx frivillige virkemidler, hvor lodsejere inviteres med. Grønt Danmarkskort medfører ikke, at lodsejere får pligt til at etablere natur eller iværksætte naturpleje inden for kortet. En udpegning på kortet medfører således ikke ny regulering, der stiller erhvervsinteresser i arealanvendelsen ringere og vil derfor heller ikke gøre det vanskeligere at udvide husdyrproduktionen. Forsvarsministeriets arealer indeholder store naturværdier og vil indgå i udmøntningen af Naturplan Danmark under hensyntagen til, at der fortsat kan gennemføres militære uddannelses- og øvelsesaktiviteter på arealerne. REGERINGEN VIL • give kommunerne til opgave at udpege et Grønt Danmarkskort i de kommende kommuneplaner i 2017. • stille et nyt samlet kortgrundlag – et digitalt naturkort – til rådighed for kommunernes arbejde med at udpege Grønt Danmarkskort. Det digitale kort vil bl.a. indeholde et nyt kortlag over biodiversitet, som viser de vigtigste levesteder for truede og sårbare plante- og dyrearter – også uden for Natura 2000-områderne. • afsætte 20 mio. kr. til eksempelprojekter, der vil starte på at realisere Grønt Danmarkskort i samarbejde med blandt andet kommuner, fonde, mv. • målrette statens egne indsatser på baggrund af Grønt Danmarkskort. Størstedelen af Miljøministeriets arealer er omfattet af national eller international naturbeskyttelse og bliver dermed en del af rygraden i Grønt Danmarkskort. GRØNT DANMARKSKORT VIL BIDRAGE TIL: Bedre natur og mere plads til vilde dyr og planter: Vores værdifulde naturområder skal ikke være små, isolerede øer. Mere sammenhæng i naturen vil gøre naturområderne mere robuste og bidrage til at standse tabet af biodiversitet. Grøn og omkostningseffektiv klimatilpasning: Bedre og mere robuste naturområder og mere sammenhæng i naturen er en af de mest effektive og omkostningseffektive måder at sikre dyr og planter bedre muligheder for at tilpasse sig ved klimaforandringer. Det er langt mere omkostningseffektivt at udnytte naturens evne til at håndtere negative følger af klimaændringer end at investere i tekniske løsninger som fx større kloakker og dæmninger. Samtidig bidrager mange naturtyper til at mindske udledningen af drivhusgasser. En perlerække af naturoplevelser: Når vi beskytter vores natur, skal det også gavne befolkningens friluftsliv og mulighed for at dyrke motion. Natur uden for vinduet tiltrækker både mennesker og virksomheder. Opfyldelse af internationale forpligtelser: Bedre og mere sammenhængende natur vil bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversitet og til, at Danmark følger op på EU’s og FN’s biodiversitetsmål.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above