Page 13

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 11 KORT OM KORT Grønt Danmarkskort bliver den konkrete masterplan for naturen. Det kommer til at vise både den eksisterende natur, og hvor kommunerne har planlagt for ny natur, der binder eksisterende natur sammen. Grønt Danmarkskort vil gradvist blive realiseret gennem bl.a. mere målrettet naturpleje, etablering af nye vådområder, mere skovrejsning, naturgenopretning, nye nationalparker og restaurering af vandløb. Naturkortet er en digital kortsamling med forskellige kortlag. Naturkortet indeholder en række eksisterende kort - blandt andet Naturstyrelsens kortlægning af eksisterende naturområder, NaturErhvervstyrelsens High Nature Value-kort og et kort over kulstofrige lavbundsarealer. Med Naturkortet i hånden kan kommunerne planlægge for et Grønt Danmarkskort. Biodiversitetskortet er et nyt kortlag, der giver detaljeret viden om, hvor Danmarks såkaldte rødlistede arter og andre truede dyre- og plantearter lever. Det viser også, hvor områder med den højeste naturkvalitet findes. Biodiversitetskortet er ét af kort-lagene i Naturkortet. OMRÅDER I GRØNT DANMARKSKORT Den særlige, internationalt beskyttede natur – Natura 2000-områderne – og øvrige eksisterende værdifulde naturområder bliver de centrale områder i Grønt Danmarkskort. Herudover kan fx nye fredninger og danske naturparker indgå. Nye fredninger skal skabe store sammenhængende naturområder Eksisterende og nye fredede områder skal indgå i Grønt Danmarkskort. Regeringen lægger vægt på, at fredningsarbejdet fortsætter og fokuseres. Handlingsplanen for fredninger (november 2013), der er udarbejdet af Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening, udstikker en fælles retning for den for den fortsatte fredningsindsats. Et hovedformål er at skabe større, sammenhængende naturområder – fx ved at frede mindre arealer. Et andet formål er at frede Danmarks vigtige naturperler. Konkret arbejder Miljøministeriet på at frede Himmelbjerget og Dyrehaven, som er nogle af statens største naturattraktioner. Dermed kan sådanne nationale naturikoner opnå en større grad af beskyttelse end i dag. Danske naturparker skal på Grønt Danmarkskort Naturparker, der er områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder, kan i vidt omfang bidrage til Grønt Danmarkskort. Kommunerne kan derfor lade naturparkerne – på linje med en række øvrige værdifulde naturområder – indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort. Friluftsrådet har udviklet en mærkningsordning for Danske Naturparker. Områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder kan efter kommunernes ansøgning opnå status som naturpark. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. Lokalt medejerskab er derfor afgørende. Naturparkerne er forankret i kommunerne som en del af kommuneplanen eller som tillæg hertil. En naturpark vil ikke medføre lovgivning, som kan medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Eventuelle tiltag på private jorde vil kun ske på baggrund af frivillige aftaler.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above