Page 14

eMagNaturplan

12 Naturplan Danmark INDSATSOMRÅDE: MERE OG BEDRE SAMMENHÆNGENDE NATUR Frem mod 2020 forventes ca. 25.000 hektar ny natur etableret. De nye naturarealer vil bidrage til bedre sammenhængende natur, reduktion i udledningen af drivhusgasser, forebyggelse af konsekvenser af klimaforandringer og bedre rekreative muligheder for alle. De nye arealer finansieres af såvel nationale som EU’s finansieringskilder – navnlig Den Danske Naturfond og Landdistriktsprogrammet for 2014-2020. Effekterne af indsatsområdet er baseret på en foreløbig, overordnet fordeling af Landdistriktsprogrammets midler i 2016-2020 og afventer fastlæggelse af indsatserne i de næste vand- og naturplaner. Forventede effekter af indsatsområdet: • Ca. 8.000 hektar vådområder skal reducere udledning af kvælstof og fosfor til vores vandmiljø. Det bidrager til bedre forhold for vilde planter og dyr både i vandmiljøet og på de tilstødende arealer. • Ca. 4.500 hektar kulstofrige lavbundsjorde udtages fra almindelig landbrugsdrift for at øge biodiversitet, reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstofudvaskning. Udtagningen bidrager til opfyldelsen af Danmarks EU-forpligtelser på natur- og miljøområdet og den nationale målsætning om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990 • Mere robust og sammenhængende natur på ca. 1.300 hektar af de internationalt beskyttede naturområder (Natura 2000-områder) til gavn for en lang række både truede og almindelige plante og dyrearter • Ca. 3. 400 hektar nye skove – både statslige skove og private skove med tilskud • Ca. 5000 ha ny natur gennem Den Danske Naturfond • Ca. 1.500 hektar ny natur gennem grønne klimatilpasningsprojekter. Mulighederne for, at fx spildevandsselskaber kan integrere rekreative og naturhensyn i konkrete klimaprojekter, er væsentligt forbedret med ny lovgivning • Ca. 600 ha ny natur gennem nye EU LIFE-projekter, der skal skabe mere og bedre sammenhængende natur og sikre synergieffekter med blandt andet vand- og klimaindsatsen • Ca. 1000 hektar ny natur og et bedre vandmiljø, som følge af vandløbsrestaureringsprojekter INDSATSOMRÅDE: STYRKET INDSATS FOR VILDE DYR OG PLANTER En varieret og mangfoldig natur kan bidrage til at standse tabet af biodiversitet og forringelse af planter og dyrs levesteder. Tilbagegangen i biodiversitet skal standses inden 2020. Effekterne af indsatsområdet er baseret på en foreløbig, overordnet fordeling af Landdistriktsprogrammets midler og afventer fastlæggelse af indsatserne i de næste vand- og naturplaner. Forventede effekter af indsatsområdet: • Naturværdien sikres og øges på ca. 125.000 hektar – bl.a. gennem nyt forbud mod at sprede gødning og anvende sprøjtemidler på ca. ca. 35.000 hektar enge, strandenge, heder, overdrev og øvrige beskyttede


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above