Page 15

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 13 naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden forventes iværksat pleje af ca. 90.000 hektar lysåben natur i Natura 2000-områder • Bidrag til, at der ikke sker tilbagegang i de internationalt beskyttede Natura 2000-områder både på landjorden og i havet. Derudover fortsat fokus på fredning af naturperler og oprettelse af nye nationalparker • God tilstand i 1.600 – 2.200 km vandløb for at forbedre levevilkårene for vilde dyre- og planterarter i søer, vandløb og kystnære områder • Biodiversiteten i havet og indre farvande øges ved beskyttelse af eksisterende stenrev og boblerev og genopretning af et nyt stenrev. Derved sikres vækstbetingelser og levesteder for truede arters overlevelse i det marine miljø • Naturværdien skal øges på ca. 7.000 hektar i de danske skove - primært skovene i Natura 2000- områderne. Det skal bl.a. ske gennem naturvenlig skovdrift med hjemmehørende arter, græsningsskov, mere dødt ved og bevaring af gamle træer, bekæmpelse af invasive arter og fremme af arter omfattet af habitatdirektivet • Flere gamle træer og mere dødt ved i statens skove, da gamle træer og ved i skovbunden huser et mangfoldigt liv af svampe og insekter, hvoraf mange er truede arter i Danmark. • Belastningen af naturen med næringsstoffer og sprøjtemidler nedbringes frem mod 2020 INDSATSOMRÅDE: BEDRE MULIGHEDER FOR FÆLLESSKAB GENNEM NATUROPLEVELSER OG FRILUFTSLIV Naturen skal frem mod 2020 udvikles bæredygtigt og til gavn for vores trivsel. Formålet er give danskerne flere muligheder for at opleve og bruge naturen. Friluftslivet er en milliardindustri med ca. 28.000 arbejdspladser. Det skaber stor værdi, når vi overnatter på kroer, feriecentre og i sommerhuse, lejer jagt, og når vi køber udstyr som fx mountainbikes og fiskestænger. Friluftslivet og turismeerhvervet skal derfor styrkes. Forventede effekter af indsatsområdet: • Naturen er i 2020 vært for mere end 120 millioner besøg fra voksne danskere • Flere og bedre friluftsmuligheder tæt på – både i byen og på landet – og for de svageste borgere i samfundet, så de i højere grad får glæde af naturen • Flere og bedre friluftsmuligheder, der vækker nysgerrighed og glæde, så flere børn og voksne har lyst til at lære af og passe på naturen, og både den mentale og fysiske folkesundhed kan styrkes • I 2020 er der flere partnerskaber og nye samarbejdsformer, der udvikler friluftslivet, så flere børn, unge, voksne og ældre interesserer sig for og deltager i naturpleje og friluftsliv • Større udnyttelse af friluftslivets potentialer, så turismeerhvervet styrkes, og der kan skabes flere arbejdspladser • Øget viden om natur og biodiversitet blandt børn og unge


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above