Page 20

eMagNaturplan

18 Naturplan Danmark Naturkortet vil blive et centralt værktøj for både staten, fonde og private lodsejere i prioriteringen af naturindsatsen fremover. DET DIGITALE NATURKORT INDEHOLDER: Kortlægning af eksisterende naturområder: Kortet viser, hvor den eksisterende natur i form af blandt andet skove, Natura 2000-områder, klitter, § 3-beskyttede områder og genetablering af vildtreservater er. Planlagt natur: Kortet viser, hvor kommunerne har udlagt områder, hvor naturen med fordel kan styrkes og udvikles - fx områder til økologiske forbindelser samt skovrejsning og genetablering af vådområder. Nyt biodiversitetskort: Biodiversitetskortet giver detaljeret viden om forekomsten af rødlistede og andre sårbare arter og egnede levesteder for disse. Kortet giver således viden om, hvor naturkvaliteten er god, og hvor danske, sårbare arter trives – også uden for Natura 2000-områderne. Klimakort: For at kunne prioritere indsatsen for naturen og skabe ny natur, hvor den giver mest effekt på lang sigt, indeholder kortgrundlaget også en række klimakort fra klimatilpasning.dk. Klimakortene viser hvilke områder, der er truet af oversvømmelser og hævet grundvandsstand. ØVRIGE KORTGRUNDLAG, DER MULIGGØR UDNYTTELSE AF SYNERGIEFFEKTER NaturErhvervstyrelsen har fået udviklet et HNV-kort (High Nature Value), der anvendes til at målrette støtteordninger i Landdistriktsprogrammet 2014-2020 med biodiversitet som hovedformål til områder med den højeste naturkvalitet . Energistyrelsen har fået kortlagt kulstofrige lavbundsarealer. Udtagning af kulstofrige lavbundsarealer fra landbrugsdrift er en effektiv måde at reducere udledningen af drivhusgasser, samtidig med at en række hensyn til biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og vandmiljø kan varetages. Øvrige støttekort: Kortgrundlaget vil endvidere blive udviklet som et dynamisk redskab, så en række øvrige støttekort - fx grundvandskortlægning og nationale sti- og cykelruter og en kommende kortlægning over sårbare og robuste landbrugsjorde – med tiden kan vise mulige synergieffekter • • •


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above