Page 22

eMagNaturplan

20 Naturplan Danmark NATURPLANER SKAL SKABE BEDRE OG MERE SAMMENHÆNGENDE NATUR Natura 2000-områderne indeholder nogle af landets største og mest værdifulde naturområder. Dem vil regeringen fortsat sikre. Regeringen vil inden udgangen af 2014 præsentere sit bud på 2. generation af Natura 2000-planer for 2016-2021. Planerne vil også tage fat på at skabe en sammenhæng mellem isolerede, truede og sårbare naturarealer i de udpegede områder og således tage et første skridt i den strategiske opbygning af Grønt Danmarkskort. Landdistriktsprogrammet for 2016-2020 forventes at indeholde en række tilskudsordninger, som understøtter naturområdeplanerne. Den endelige fordeling af midlerne afventer fastlæggelse af indsatserne i de næste vand- og naturplaner. Natura 2000-områderne bliver centrale i dansk naturforvaltning i årene fremover - både i forhold til at prioritere en konkret naturindsats inde i områderne og i forhold til at udgøre rygraden i Grønt Danmarkskort. Den fortsatte indsats for at skabe bedre natur vil også tage afsæt i en kommende langsigtet strategi for, hvordan Natura 2000-områderne skal udvikle sig frem mod 2050. En langsigtet strategi bliver et centralt redskab til en målrettet indsats for at stoppe tilbagegangen for biodiversiteten og til en forventningsafstemning mellem interessenter. FAKTA OM NATURA 2000-OMRÅDER Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af særligt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000-områder har en særlig natur, der gør dem til habitat- og fuglebeskyttelsesområder under bestemmelser fastlagt i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Samlet udgør de 9 pct. af landarealet – svarende til Fyn med omliggende øer – og i alt 18 pct. af havarealet. Staten fastlægger med Natura 2000-planerne et mål og en tidsramme for indsatsen i hvert enkelt Natura 2000-område, der både kan være isolerede arealer og store heder, moser og skove. Planerne dækker alt fra eremitter og guldsmede over trækfugle og kongeørne til oddere og sæler. REGERINGEN VIL • pleje og udvide naturarealer gennem frivillige ordninger til gavn for en lang række både truede og almindelige plante og dyrearter. Det forventes at få en effekt på ca. 1.300 hektar mere robust og sammenhængende natur • igangsætte pleje af forventeligt ca. 90.000 hektar lysåben natur med slæt og græsning primært i Natura 2000-områder • øge naturværdien på ca. 7.000 hektar i de danske skove primært inden for Natura 2000-områder gennem blandt andet naturvenlig skovdrift med hjemmehørende arter, græsningsskove og mere dødt ved i skovene • udarbejde en langsigtet national strategi for, hvordan der frem mod 2050 kan opnås en god tilstand for de EU-beskyttede arter og naturtyper • præsentere forslag til konkrete indsatser for Natura 2000-områderne inden udgangen af 2014 3 Natura 2000-områderne bliver rygraden i et Grønt Danmarkskort.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above