Page 23

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 21 VI SKAL HAVE FLERE SKOVE I DANMARK Statslig skovrejsning foregår ofte i samarbejde med kommuner og vandværker og ved at staten opkøber landbrugsjord og planter ny bynær skov. Det første statslige skovrejsningsprojekt med fokus på bynærhed var Vestskoven ved Albertslund. Det blev startet i 1967 og er nu næsten afsluttet som et samlet skov- og naturområde på 1.400 hektar med gratis adgang for alle. Miljøministeriet har i dag ca. 25 igangværende projekter om etablering af nye bynære statsskove på landbrugsjord. Det er for eksempel Drastrup Skov ved Aalborg, True Skov ved Århus, Elmelund Skov ved Odense, Himmelev Skov ved Roskilde og Greve skov ved Greve. Projekterne gennemføres ved opkøb af landbrugsjord med medfinansiering fra vandværk eller kommune og efterfølgende indretning med skov og natur. I 2012 og 2013 blev sikret midler til rejsning af mere end 700 hektar ny statsskov. Mange af de skove, som vi i dag opfatter som gamle skove, og hvor der også er betydelig biodiversitet, blev etableret ved skovrejsning for blot 100-200 år siden på marker og heder. Et godt eksempel er Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Nye bynære skove bringer borgerne tættere på naturen og naturen tættere på borgerne ved at skabe sammenhæng til andre skov- og naturområder længere væk. En undersøgelse fra Det Økonomiske Råd (2014) viser stor samfundsøkonomisk værdi af nye bynære skove. Den økonomiske værdi af friluftsaktiviteter i de nye skove, som Miljøministeriet har etableret, udgør i gennemsnit 37.000 kr. per hektar per år. Siden 1998 har Miljøministeriet og danske vandværker samarbejdet om at etablere nye statsskove i vigtige vandindvindingsområder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bidraget til dette samarbejde. I disse år afsluttes en grundig grundvandskortlægning af hele landet. Kommunerne skal herefter - i samarbejde særligt vandselskaberne - udarbejde eller revidere eksisterende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, så det danske grundvand beskyttes bedst muligt. Etablering af nye skove har ikke kun positiv effekt på grundvandet. Skov binder også CO2 og kan mindske risikoen for oversvømmelser, fordi skov tilbageholder regnvand. Skove filtrerer også luftforurening, reducerer kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet og beskytter mange fortidsminder. Desuden bruges træ i industrien og til biomasse i energiproduktionen. Nye statsskove giver flere gratis muligheder for løbe-, vandre- og mountainbiketure, shelter-overnatninger, svampejagt, osv. REGERINGEN VIL • afsætte 30 mio. kr. til at plante ny statsejet skov, der skal binde naturen sammen, bidrage til klimasikring, beskytte drikkevandet og skabe nye og bedre naturoplevelser også bynært • etablere ca. 2.800 hektar privat skov på landbrugsarealer gennem frivillige tilskudsordninger 4


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above