Page 25

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 23 LIFE-projekter LIFE-programmet er EU’s miljø- og klimaprogram. EU yder tilskud til konkrete projekter på 60 pct. af udgifterne. Ansøgerlandet dækker selv 40 pct. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem staten, kommuner, private lodsejere og andre interessenter. TO STORE NATURPROJEKTER SKAL SKABE BEDRE NATUR OG KLIMASIKRING Der gennemføres under EU’s LIFE-program et naturprojekt og et klimaprojekt. Begge projekter skal etablere mere og bedre sammenhængende natur og understøtte både vand- og klimaindsatsen. Udgangspunktet for et integreret LIFE-naturprojekt er, at der gennemføres en række naturprojekter inden for et større samlet geografisk område. I projektområdet, som forventes at dække en landsdel, tages der udgangspunkt i at gennemføre 2. generation af naturplanerne ud fra en helhedsbetragtning. Fokus vil være på genopretning af værdifuld og sjælden natur og på at skabe sammenhænge mellem i dag adskilte værdifulde naturområder. Derudover skabes øget robusthed i naturområderne mod ydre påvirkninger. Udgangspunktet for et LIFE-klimaprojekt er, at der inden for et stort projektområde gennemføres en række delprojekter med fokus på 1) vådområder, der tilbageholder vand, næringssalte og forurenende stoffer 2) vådområder, der mindsker oversvømmelse af lavtliggende byer og højproduktiv jord og 3) kontrolleret oversvømmelse af skov og lavbundsjorder, der tilbageholder vand i ekstremsituationer. Hvis projektet eksempelvis omhandler oversvømmelsestruslen mod værdifulde strandenge i et Natura 2000-område, når havstanden stiger, sikres væsentlige synergieffekter mellem klimatilpasning og naturforvaltning. LIFE-klimaprojekter kan også fokusere på at reducere udledning af drivhusgasser. REGERINGEN VIL • prioritere national finansiering på 48 mio. kr. til gennemførsel af to LIFE-projekter, hvortil der opnås 60 pct. EU-medfinansiering. Der er tale om følgende to projekter: • igangsætte LIFE-klimaprojekt om fremsynet klimaforebyggelse og –tilpasning. Projektet kan fx omhandle og håndtere oversvømmelsestruslen mod værdifulde strandenge i et Natura 2000-område, når havstanden stiger. • igangsætte LIFE-naturprojekt om sammenhængende natur og naturkvalitet. Der gennemføres et konkret naturprojekt i et større geografisk område, hvor der opnås synergieffekter med bl.a. vand- og klimaindsatsen. 5


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above