Page 26

eMagNaturplan

24 Naturplan Danmark ET RENERE VANDMILJØ Danmark er et land med lange kyststrækninger og mange søer og åer. Disse naturområder udgør en væsentlig del af den samlede danske natur. Samtidig består hovedparten af vores landareal af dyrkede marker, som bl.a. gødes med kvælstof og fosfor, hvoraf en del ender i vores vandmiljø. Det kan resultere i algevækst, iltsvind og nedgang for antallet af vilde plante- og dyrearter. Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal medlemslandene sikre, at grundvand, søer, vandløb og kystnære farvande når miljømålet ’god tilstand’. Gode økologiske forhold er ensbetydende med et rigt plante- og dyreliv. Vandområdeplanerne for 2016-2021 skal sikre, at der gennemføres indsatser med henblik på at indfri disse målsætninger. Vandindsatser har gavnlig synergieffekt på naturen nær kysterne og i ådalene, men også højere oppe på land. Regeringen har afsat 10 mio. kr. til en særlig indsats for større danske søer udover dem, der allerede indgår i vandplanlægningen for 2010-2015. Formålet er at skabe bedre vilkår for biodiversitet og bedre bademuligheder. REGERINGEN VIL • etablere vådområder på landbrugsarealer, der skal reducere tilførsel af kvælstof og fosfor til vores vandmiljø for at undgå algevækst og iltsvind samt skabe bedre økologiske forhold for vilde plante- og dyrearter. Der forventes etableret ca. 8.000 hektar nye vådområder. Beslutning om indsatsen træffes i forbindelse med fastlæggelse af vandplanerne • præsentere øvrige indsatser for bl.a. nedbringelse af tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, sikring af kvaliteten af grundvandet og rensning af spildevandet • restaurere større danske søer, hvor der er et særligt behov på grund af tilførslen af næringsstoffer til søerne FAKTA OM VANDOMRÅDEPLANER 2016-2021 Miljøministeriet skal senest 22. december 2014 udarbejde forslag til vandområdeplaner. Heri beskrives, hvordan miljøtilstanden skal være i søer, vandløb, kystvande og grundvand, og planerne indeholder en beskrivelse af den nødvendige indsats for at nå målene. Målet med planerne er at sikre god tilstand i vandmiljøet. Den seneste basisanalyse fra 2014 viser, at der er sket en svag forbedring af tilstanden i vandområderne, men hovedparten af vandområderne opfylder fortsat ikke målet om god tilstand i 2021, medmindre der iværksættes yderligere indsatser. Miljøministeriet vil i forbindelse med de kommende forslag til vandområdeplaner opgøre et revideret behov for indsatser i relation til søer, vandløb, kystvande og grundvand. Indsatsbehovet i relation til kystvande vil blive fastlagt på baggrund af nye beregningsmodeller - herunder med inddragelse af flere kvalitetselementer - end der blev anvendt i første generations vandplaner. I forhold til forbedringen af de fysiske forhold i vandløbene har regeringen i foråret 2014 afsat en foreløbig økonomisk ramme på 696 mio. kr. Det er forventningen, at den økonomiske ramme vil give mulighed for at sikre målopfyldelse i yderligere minimum 1.600-2.200 km vandløb. Kommunerne skal sammen med vandrådene, der omfatter blandt andet landbrugsorganisationer og grønne organisationer, udarbejde forslag til indsatser til forbedring af vandløbenes tilstand. Forslagene vil indgå i fastlæggelsen af regeringens endelige forslag til indsatsprogram vedr. vandløbene. 6


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above