Page 27

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 25 NY NATUR TIL GAVN FOR BIODIVERSITET OG KLIMA Regeringen har med et bredt flertal i Folketinget besluttet at udtage kulstofrige lavbundsjorde til natur. Formålet er at genskabe eller forbedre naturområder og reducere landbrugets udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder. Der vil desuden være synergimuligheder i forhold til nedsat udledning af kvælstof og fosfor til vandløb, søer og fjorde og øget biodiversitet. I dag drives der landbrug på en del lavtliggende arealer, som holdes tørre ved hjælp af dræning og bortpumpning af naturligt tilstrømmende vand. Hvis vandafledning af og dyrkning på sådanne arealer ophører, kan der opnås rigere plante-, fugle- og dyreliv og reduceret kvælstofudvaskning. Ordningen betyder, at landmænd, som har landbrugsarealer på kulstofrige jorde, kan få tilskud til at tage arealerne permanent ud af omdrift Ordningen er frivillig, og lodsejeren vil få kompensation for nedsat indtjening. Lodsejeren vil fremover ikke have mulighed for at pløje, sprede gødning eller anvende sprøjtemidler på jorden. I stedet vil ekstensiv drift kunne finde sted – fx slæt og græsning med dyr. Dræn skal desuden fjernes for at genskabe naturlig vandstand. Ordningen vil også kunne finansiere anlæg, der genskaber naturlig vandstand. Udtagning af lavbundsjorde i ådale vil også bidrage til klimatilpasningen, fordi disse jorde kan absorbere og tilbageholde store vandmængder i forbindelse med voldsomme regnskyl. Dermed er ordningen et godt eksempel på, hvordan klima-, natur- og miljøpolitik kan forenes. REGERINGEN VIL • udtage ca. 4.500 ha kulstofrige lavbundsarealer til natur • lade kortlagte kulstofrige lavbundsarealer indgå i kortgrundlaget for udpegning af Grønt Danmarkskort 7 Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde til natur er et godt eksempel på, hvordan klima-, natur- og miljøpolitik kan forenes.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above