Page 29

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 27 DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT FOR LANDMÆND AT PLEJE NATUREN En stærk naturpolitik skal gå hånd i hånd med en bæredygtig og effektiv landbrugsproduktion. Derfor ønsker regeringen at tage hånd om de udfordringer, som landmænd støder på, når de ønsker at gennemføre naturpleje med eller uden tilskud. Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Videncentret for Landbrug har således udarbejdet en analyse af de udfordringer for naturpleje, som lodsejere og dyreholdere oplever. For hver udfordring gives forslag til, hvordan naturplejen kan fremmes. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har fx i forbindelse med ny landbrugsreform ændret reglerne, så det fra 2015 ikke længere er nødvendigt at kontrollere for særlige plantearter på græsarealer efter den såkaldte planteliste, hvor man søger om EU-arealstøtte. Fra 2015 vil alle arter af græs, grøntfoder og naturligt forekommende urter derfor være tilladte på støtteberettigede arealer - herunder også for eksempel lysesiv, brændenælder og tidsler. Der må stadig kun være begrænsede arealer med træer, buske mv. på støtteberettigede arealer. Et forslag til nyt projekt er at etablere en landsdækkende ordning med lånekvæg, hvor en dyreholder låner 5-10 stykker kvæg til naturpleje. Dyreholdere kan beholde eventuelle kalve, mens lånekvæget senere afleveres tilbage til Naturstyrelsen og kan indgå i nye plejeprojekter. Kommunerne vil være mulige partnere. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil undersøge, om der også kan oprettes økologiske lånekvægsbesætninger, så eksisterende og kommende økologiske landmænd også kan deltage i ordningen. Naturpleje af større, sammenhængende områder Regeringen vil øge kendskabet til eksisterende muligheder for tilskud, regler mv. blandt landmænd i Natura 2000-områder, som er særligt egnede til naturpleje. En sådan opsøgende og understøttende indsats kan fx udføres af landbrugskonsulenter eller kommuner og kan bidrage til, at flere landmænd iværksætter naturpleje i stedet for traditionel landbrugsdrift. Opsøgende og understøttende indsatser for naturpleje kan også indgå i etablering af Grønt Danmarkskort. Grøn biomasse fra græs- og naturarealer Regeringen vil undersøge potentialet for, at den afhøstede biomasse fra en del af de naturarealer, der ikke plejes i dag, kan nyttiggøres i den danske biogasproduktion. Biomassehøst kan med fordel foregå på enge, der er tydeligt påvirket af afvanding, omlægning eller som er næringsstofbelastede. Høslet fjerner op til 10 gange så mange næringsstoffer som afgræsning. Regeringen har allerede igangsat en række biobaserede løsninger, som er beskrevet i regeringens vækstplan for vand-, bio- og miljøløsninger. Hensigten er, at teknologiske løsninger kan udvikle økonomien i grøn biomasse, så der sikres afsætning af grøn biomasse på markedsvilkår – også til fordel for naturen. Regeringen har også nedsat et bio-økonomisk panel, der skal anvise muligheder for tiltag, der fremmer bio-økonomien. Et eksempel på fremme af grøn biomasse er partnerskabsprojektet ’Grøn Omstilling – Naturpleje som driftsgren’ i samarbejde mellem Naturstyrelsen, 9


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above