Page 30

eMagNaturplan

28 Naturplan Danmark Miljøministeriet har gennem 25 år gjort gode erfaringer med at erhverve private arealer til natur-, skov- og friluftsformål gennem jordfordeling. Landbrug og Fødevarer, NaturErhvervstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond. Som en del af det eksisterende projekt planlægges et delprojekt ”Fra græs til gas”, der forventes at løbe over en treårig periode fra 2014 – 2016. Projektet vil forsøge at samle hele kæden: samle ekstensive (og våde) arealer i større driftsenheder, sætte skub i udviklingen af egnet høstmaskineri og afsætning til biogasanlæg. Projektet er en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om, at der skal udvikles modeller og metoder til effektiv produktion, høst, transport og afsætning af grøn biomasse fra vedvarende græs- og naturarealer - eksempelvis til biogasproduktion. Hvis det lykkes at nyttiggøre afhøstet biomasse fra en del af de plejekrævende naturarealer i biogasproduktionen, vil det kunne bidrage til en væsentlig forbedring af økonomien ved naturplejen af en lang række naturarealer, der i dag enten ikke plejes eller plejes utilstrækkeligt. På den måde vil et succesfuldt pilotprojekt gennem høslæt kunne billiggøre naturplejeforpligtelserne, der følger af naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. En synergieffekt ved at høste biomasse på specielt lavtliggende arealer (for eksempel enge i ådale) er fjernelse af næringsstoffer, før de når vandmiljøet. Biomassen vil efter afgasning i biogasanlæg kunne anvendes som gødning på de intensivt dyrkede arealer. Et yderligere perspektiv ved afhøstet biomasse er produktion af grøn gødning fra biogasanlæg, der kan anvendes i den økologiske landbrugsproduktion, hvilket er en mangelvare i dag. Jordfordeling Miljøministeriet har gennem mere end 25 år gjort gode erfaringer med at erhverve private arealer til natur-, skov- og friluftsformål gennem jordfordeling. Det har mange steder ført til løsninger, hvor både landbrug, natur og friluftsliv tilgodeses på samme tid. Jordfordeling kan derfor også være relevant i den gradvise realisering af Grønt Danmarkskort. I øjeblikket sker den store jordfordelingsindsats i forbindelse med kommunernes etablering af vådområder. NaturErhvervstyrelsen forestår jordfordelingerne, fordi der som led i jordfordelingerne sker statsligt køb af arealer til projekterne. Det sker efter jordfordelingsloven. REGERINGEN VIL • undersøge mulighederne for en opsøgende og understøttende indsats over for landmænd med henblik på, at de søger tilskud til naturpleje af større, sammenhængende områder på tværs af ejerskel • offentliggøre analyse med løsninger på de udfordringer, som landmænd støder på, når de ønsker at gennemføre naturpleje med eller uden tilskud • etablere en landsdækkende ordning med lånekvæg til naturpleje af både lysåbne naturtyper og skov som del af indsats for at realisere Grønt Danmarkskort • afsætte 2 mio. kr. til en ny formidlingsindsats ’Landmænd som naturambassadører’, som skal skabe medejerskab blandt landmænd til at pleje naturen. Som et element i formidlingsindsatsen udvikles en app med beskyttede naturtyper, som gør det muligt for lodsejere, myndigheder og organisationer at konstatere, om et areal er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven (§ 3). Formidlingsindsatsen vil bygge på De 8 Naturråd, som økologer, jægere, ornitologer, biavlere og forskere lancerede i juni 2014


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above