Page 32

eMagNaturplan

30 Naturplan Danmark MERE OG BEDRE SAMMENHÆNGENDE NATUR PÅ HAVET Dyr og planter i havet har brug for plads til at udvikle sig. Derfor skal der sikres repræsentative og sammenhængende beskyttede havområder, der dækker mangfoldigheden af havets naturtyper. I dag er der udpeget beskyttet natur i Natura 2000- områderne på havet, som udgør ca. 18 pct. af Danmarks marine areal. I områderne beskyttes en række naturtyper - fx stenrev, sandbanker og boblerev samt mere kystnær natur som for eksempel kystlaguner og lavvandede mudderflader, der er blottet ved ebbe. REGERINGEN VIL: • i løbet af 2015 - med udgangspunkspunkt i Danmarks Havstrategi fra 2012 - præsentere et indsatsprogram for havet, der skal træde i kraft i 2016. Indsatsprogrammet skal bidrage til, at der opnås god miljøtilstand i de danske havområder. Programmet er en del af gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv fra 2008. Direktivets formål er at fastholde eller opnå ’god miljøtilstand’ i alle europæiske havområder senest i 2020 • sende nye Natura 2000-planer i høring for de 97 helt eller delvist marine områder inden udgangen af 2014 - herunder de første Natura 2000-planer for en række nye områder i Nordsøen • sikre løbende kortlægning af naturtyperne rev, boblerev og sandbanker i Natura 2000-områderne. Indsatsen begyndte med boblerev i Kattegat. Kortlægningen forventes at blive afsluttet i løbet af 2. planperiode frem mod 2021 • indføre fiskeriregulering på rev og boblerev inden for Natura 2000-områderne i perioden frem mod 2021. På stenrevene og de biogene rev forbydes bundtrawlsfiskeri, mens boblerev beskyttes mod både trawl og garnfiskeri. Beskyttelsen omfatter revene og en omliggende bufferzone som i Kattegat er på 240 meter • udpege beskyttede områder i Kattegat, der fremover skal beskyttes mod fysisk påvirkning (bundtrawl, råstofindvinding og klapning). Den bløde havbund rummer sårbare arter, der skal beskyttes i henhold til EU’s havstrategidirektiv - eksempelvis søfjer, som er lysende koraller. Udpegningen af beskyttede områder vil bidrage til at opfylde målsætningerne i Danmarks Havstrategi fra 2012 • gennemføre EU’s direktiv om maritim fysisk planlægning i dansk lovgivning senest i 2016 og udarbejde en plan for arealanvendelsen af havet senest i 2021. Vedtagelsen af dansk lovgivning på området skaber en ramme for, at vi i Danmark får en overordnet, sammentænkt havplanlægning på plads. Det er en mulighed for langsigtet og helhedsorienteret planlægning på tværs af de enkelte sektorer, så der fremadrettet planlægges mere smart, og at potentielle konflikter om pladsen på havet undgås. Havplanlægning forventes at fremme en bæredygtig vækst i de maritime aktiviteter, samtidig med at havets ressourcer beskyttes 10 Stenrev er havbundens oaser, hvor der lever eksempelvis søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above