Page 33

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 31 STENREV SKAL BERIGE HAVETS NATUR Regeringen har afsat 10 mio. kr. til at genoprette et stenrev på havet. Stenrev er havbundens oaser, og naturen på rev er særlig mangfoldig med et meget artsrigt dyre- og planteliv, hvor der lever eksempelvis søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde havalger og tangarter. Stenrevene har været udsat for massiv udnyttelse, bl.a. på grund af stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg. I dag er stenfiskeri forbudt, men alligevel er stenrev blevet en sjælden naturtype i Danmark, og den biologiske mangfoldighed af arter, der er særligt knyttet til de såkaldt huledannende stenrev, er i fare for at forsvinde. Stenrevet skal bl.a. understøtte indsatsen for en mere robust natur til havs. Genopretningen vil som udgangspunkt ske i et Natura 2000-område, hvor revet beskyttes mod forstyrrelser. Genopretning af stenrev i Danmark vil overordnet set være en gevinst for både havenes og fjordsystemernes biodiversitet. Hvis et stenrev genoprettes i et fjordområde, vil det kunne give øget biodiversitet i de indre farvande - herunder bedre opvækstbetingelser for fiskeyngel - samtidig med at effekten af stenrevs potentiale for reduktion af skadevirkninger fra næringsstoffer i det marine miljø kan undersøges. REGERINGEN VIL • genoprette et stenrev på havet eller i et fjordsystem for at bidrage til bedre betingelser for dyr og planter på havbunden. Der er afsat 10 mio. kr. til indsatsen 11


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above