Styrket indsats for vilde dyr og planter, side 33

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 33 Styrket indsats for vilde dyr og planter VI SKAL BESKYTTE VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER BEDRE I dag er ca. 400.000 hektar dækket af heder, moser, søer, overdrev, ferske enge og strandenge, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det svarer til knapt 10 pct. af Danmarks areal Områderne er vigtige levesteder for en lang række vilde dyr og planter. Men i mange områder er naturtilstanden i dag præget af, at arealerne igennem mange år har fået tilført for mange næringsstoffer og sprøjtemidler samtidig med, at traditionel landbrugsdrift med afgræsning og høslæt er ophørt. Regeringen vil styrke beskyttelsen af de naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, ved at forbyde brugen af sprøjtemidler og gødning på disse arealer. Indsatsen skal bygge på ny opdatering og registrering af § 3-arealerne i Danmark. Et forbud vil forbedre naturtyperne som levesteder for en lang række arter og vil derfor bidrage til at følge op på EU-målsætningen om at standse tilbagegangen af biodiversitet inden 2020. Forbuddet vil også bidrage til at varetage forpligtelserne i forhold til Natura- 2000-direktiverne og de øvrige internationale naturbeskyttelseskonventioner samt EU’s vandrammedirektiv. Regeringen vil også hæve de vejledende bødestørrelser for overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og sikre bedre beskyttelse af § 3-natur i byzoner og sommerhusområder. REGERINGEN VIL • gennemføre et forbud mod gødning og sprøjtning på beskyttede naturarealer (§ 3-beskyttede områder) gennem en ændring af naturbeskyttelsesloven • ændre gældende regler i naturtypebekendtgørelsen, så værdifulde naturarealer i byer og sommerhusområder fremover vil blive beskyttet bedre, og beskyttelsen vil blive mere ensartet og enkel • indføre et vejledende bødeniveau gennem en ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal bidrage til højere bøder for overtrædelser af naturbeskyttelsen ØKOLOGIEN STYRKER BIODIVERSITETEN Regeringen har en målsætning om at fordoble det økologiske areal i 2020. I dag udgør arealet næsten 7 pct. af landbrugsarealet. Økologisk landbrugsproduktion dyrker jorden mindre intensivt og uden brug af pesticider og skaber dermed bedre sammenhæng mellem landbrugsproduktion og naturhensyn. Det er både til gavn for biodiversitet og beskyttelse af drikkevandet. Økologi reducerer også belastning af naturen med næringsstoffer og sprøjtemidler. Derfor findes der vilde planter på selve marken, og det understøtter en fauna og dens tilhørende fødekæder. Langs økologiske markers læhegn findes der en del flere blomstrende planter, de blomstrer mere og over en længere periode end langs konventionelle marker. Levende hegn på økologiske bedrifter er derfor en bedre fødekilde for fx vilde bier og sommerfugle. Økologisk drift bidrager derfor til bedre levesteder og betingelser for spredning af plante- og dyrearter. 12


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above