Page 37

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 35 DE MEST TRUEDE ARTER SKAL HAVE EN HJÆLPENDE HÅND Regeringen ønsker at gøre en indsats for en række danske arter, der er særligt udsatte. En forudsætning for dette er at vide, hvor de lever. Truede og sårbare arter er ofte en god indikator for naturområders kvalitet. Kendskabet til, hvor arterne lever, kan derfor også bruges til at målrette midler og forvaltningsindsats mod disse områder til fordel for en række andre arter også. Med et nyt biodiversitetskort, en øremærket bevilling til en særlig indsats for truede og sårbare arter, et nyt tilstandsvurderingsværktøj for sjældne og sårbare arter i Natura 2000-områder og en overordnet national plan for forvaltning af vores arter, kan der nu mere effektivt igangsættes særlige indsatser for mange af de mest truede arter i Natura 2000-områder og øvrige områder med særlig biodiversitet. Det kunne for eksempel være konkrete indsatser for at forbedre levesteder for truede sommerfuglearter i lysåbne skovområder. Danmarks Jægerforbund yder en organiseret indsats med støtte fra Naturstyrelsen for enkelte arter som f.eks. hare og agerhøne. Jægerne bidrager i betydeligt omfang til den direkte pleje af naturen til gavn for truede arter. Dette sker primært via generel naturpleje, etablering af småbiotoper i form af lysåbne naturtyper, læhegn, beplantninger, vandhuller, fodermarker på landbrugsarealer og i skov. Tilsvarende yder lystfiskerne ofte en direkte naturpleje ved etablering af gydebanker i vandløb, skyggedannende beplantninger langs vandløb, opdræt og udsætning af fiskeyngel til understøttelse af f.eks. laksebestanden. REGERINGEN VIL • afsætte 10 mio. kr. til en særlig indsats for truede og sårbare arter. Projekterne gennemføres i samarbejde med kommuner og grønne organisationer, og indsatsen målrettes på baggrund af en kommende, national forvaltningsplan og det nye biodiversitetskort 14 Kendskabet til, hvor truede og sårbare arter lever, kan bruges til at målrette forvaltningen mod disse områder til fordel for en række andre arter også.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above