Page 38

eMagNaturplan

36 Naturplan Danmark INDSATSEN MOD INVASIVE ARTER SKAL FORSTÆRKES Regeringen vil i forlængelse af sit arbejde med en strategi for artsforvaltning sætte fokus på indsatsen mod invasive arter. En række dyre- og plantearter er ikke en del af den oprindelige danske natur. En lille del af disse arter er de såkaldte invasive arter, som truer oprindelige arter i den danske natur. Det gælder eksempelvis planterne rynket rose og kæmpe-bjørneklo og dyr som amerikansk mink og mårhund. Jægerne bidrager i betydeligt omfang til at begrænse invasive arter. Bekæmpelse af mårhund og mink sker i koordineret indsats med Naturstyrelsen, mens regulering af arter som måger og gæs, der bl.a. kan volde skade på markafgrøder, reguleres lokalt af jægere efter tilladelse fra Naturstyrelsen. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kan ske omkostningseffektivt ved afgræsning med fx får. Når denne bekæmpelsesmetode vælges frem for kemisk bekæmpelse, kan arealet med fordel omlægges til økologisk drift. Ny EU-forordning om invasive arter indeholder bestemmelser om forebyggelse og udryddelse samt forbud mod handel, transport og hold af visse invasive arter i Danmark. Forordningen stiller også krav om overvågning, analyse og prioritering af spredningsveje, opbygning af et kontrolsystem samt genopretning af økosystemer, der er beskadigede af invasive arter. REGERINGEN VIL • styrke indsatsen mod invasive arter (blandt andet mere overvågning, registrering og handelsforbud) jævnfør den nye EU-forordning om invasive arter • målrette indsatsen mod de vigtigste spredningsveje ind i Danmark for invasive arter • bygge videre på den eksisterende, mangeårige indsats for bekæmpelse af invasive arter målrettet enkelte arter. Der gælder eksempelvis regler om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og hold af mårhund. Desuden vil bekæmpelse af invasive arter indgå i arbejdet med Natura 2000-planerne • have fokus på at løfte indsatsen mod invasive arter i samarbejde med vores nabolande og internationalt. Danmark har underskrevet FN’s Ballastvandskonvention i 2012, som har som formål at reducere spredningen af invasive arter fra ballastvand fra skibe • prioritere Danmarks deltagelse i NOBANISnetværket, som sikrer vidensdeling omkring spredning og bekæmpelse af invasive arter i Europa. Danmark huser således sekretariatsfunktionen for NOBANIS • sikre synergieffekter i regi af Danmarks Havstrategi om minimeret belastning fra invasive arter 15


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above