Page 39

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 37 ET NYT NATIONALT SKOVPROGRAM SKAL STYRKE SKOVENES BIODIVERSITET Miljøministeren vil inden udgangen af 2014 præsentere et nyt nationalt skovprogram. Skovprogrammet skal sætte retning for den danske skovpolitik fremover og fortsætte den bæredygtige udvikling af skovene. Det skal også have fokus på, at 10 pct. af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål. Danmark var oprindeligt et skovland, og de danske skove rummer derfor vigtige levesteder for den oprindelige, biologiske mangfoldighed. Men der er kun få gamle skove i Danmark, hvor den biologiske mangfoldighed har haft en lang udvikling. Hovedparten af vore skove er i dag ganske nye, da vi for ca. 200 år siden blot havde 3 – 4 pct. skovdække i Danmark. Og det er især i gamle skove, at den sårbare biodiversitet findes. Fordi skovene i Danmark huser den største andel af såkaldte rødlistede arter i forhold til øvrige naturtyper, er en indsats for biodiversiteten særlig vigtig her. Der er dog mangelfuld viden om, hvor de naturmæssigt særligt værdifulde skovområder ligger. Af samme grund risikerer man, at indsatserne ikke målrettes til de arealer og med de virkemidler, som giver den største effekt for biodiversiteten. For at sikre en effektiv og målrettet beskyttelsesindsats gennemføres en kortlægning og registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skove på private ejendomme. På den baggrund igangsættes en målrettet beskyttelse af disse områder i private skove. Det skal bl.a. ske ved at etablere mere urørt skov. Gennem en lang og aktiv skovrejsning er Danmarks skovareal blevet øget til 14 pct. af landets samlede areal. Mange af de nye skove blev plantet på heden og i klitlandskabet med indførte nåletræer og med træproduktion for øje. Disse skovområder er langsomt ved at blive ændret og udviklet til mere varierede skove med flere hjemmehørende træarter, og dermed får de større potentiale for at huse mange arter af de vilde dyr og planter, der er i tilbagegang i Danmark. REGERINGEN VIL • lancere et nyt nationalt skovprogram • gennemføre en kortlægning og registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skove på private ejendomme for at sikre en effektiv og målrettet beskyttelsesindsats • igangsætte en beskyttelsesindsats i naturmæssigt særligt værdifulde skove på private ejendomme gennem frivillige tiltag. Det skal bl.a. være muligt at udlægge urørt skov. Der gives en særlig prioritering til skovområder indenfor Grønt Danmarkskort 16


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above